Beleidsplan vzw Kebene Belgie

 

Beleidsplan vzw Kebene Belgie

INHOUD p. 2
VOORWOORD p. 3
1. HISTORIEK p. 4
2. MISSIE, VISIE EN AANPAK p. 5
2.1. Missie p. 5
2.2. Visie en aanpak p. 5,6
3. KEBENE VANDAAG p. 7
3.1. Organisatie en werking in Kenia p. 7,8
3.2. Het bestuur p. 9
3.3. Vrijwilligers p. 10
3.4. Lokale organisatie p. 10,11
3.5. Verblijf in Kenia en plaatselijke doelstelling p. 12,13
4. KEBENE MORGEN p. 14
4.1. Doelstellingen p. 14
4.2. Nieuwe projecten p. 14,15
5. FINANCIEN p. 16
5.1. Inkomsten p. 16
5.2. Kosten p. 17
5.3. Financieel beleid p. 17
5.4. Fondsenwerving p. 17
6. COMMUNICATIE p. 18
WAAROM KEBENE STEUNEN p. 19

VOORWOORD

De bedoeling van dit beleidsplan is om een heldere weergave van het doel, de activiteiten, de werking en de toekomstplannen van VZW KEBENE BELGIE weer te geven. Het plan biedt de VZW een duidelijk beleidskader waarbinnen aan de organisatie de komende jaren (2016– 2019) verder vorm zal geven worden. Sinds de oprichting kent de VZW een grote dynamiek en ontwikkeling. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten. Deze inzichten werden door de organisatie op hun waarde en realiseerbaarheid getoetst en verwerkt tot het hier navolgend “KEBENE-beleidsplan 2016-2019”:

In hoofdstuk 1 wordt de historiek van KEBENE CHILDREN’S HOME VZW geschetst. Daarbij wordt ingegaan op de bestaansreden van het project, en de overtuiging dat KEBENE tot op heden kostbaar werk verricht en ter plaatse onmisbaar is.

Hoofdstuk 2 beschrijft en verduidelijkt de missie en visie van KEBENE.

In hoofdstuk 3 detailleren we het project zoals het vandaag bestaat, met inbegrip van de rol van het bestuur, de lokale medewerkers en de vrijwilligers.

Hoofdstuk 4 schetst de plannen voor de komende jaren en de manier waarop we denken deze plannen te kunnen verwezenlijken.

De hoofdstukken 5 en 6 gaan respectievelijk in op het financiële beleid en de communicatie van de organisatie.

De komende jaren wil het project KEBENE CHILDREN’S HOME VZW verder groeien en zelfvoorzienend worden. Deze ambitie vraagt veel van de donateurs, de vrijwilligers en het bestuur van de VZW. Maar voor elk kind dat geholpen wordt, is dat de moeite dubbel en dwars waard. Meer daarover kan u meer lezen in het afrondende hoofdstuk.

Antwerpen,  2016-2019

VZW KEBENE BELGIE

Arianne Dorst

Pasci Princen

VZW KEBENE BELGIE

Deurnestraat 121

2640 Mortsel (Belgie)

Rekeningnummer: Belfius  Bank

BE78 7795 9305 3586

T: +32 497847873

E: info@kebene.com

www.kebene.com

 

 1. HISTORIEK

Hoewel Kenia economisch meer ontwikkeld is dan veel andere Afrikaanse landen, heerst er door een sterk gepolariseerde rijkdom nog steeds veel armoede en ellende. Hierdoor is onderdak en naar school gaan voor heel wat kinderen allesbehalve vanzelfsprekend. Net als in veel andere ontwikkelingslanden heeft Kenia een jonge bevolking. Bijna de helft van alle inwoners is jonger dan vijftien jaar. Lange tijd ging een groot deel van deze jongeren niet naar school, omdat hun ouders het schoolgeld niet konden betalen of omdat kinderen moesten helpen in de huishouding of bij het werken op het land. Onderwijs in Kenia is gratis maar niet altijd bereikbaar voor alle kinderen en zonder uniform wordt een kind niet toegelaten. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen naar school. Echter kiezen ouders er vaak voor om het kind thuis te laten om mee te helpen in de huishouding of op het land.

Oorsprong KEBENE CHILDREN’S HOME VZW

Kenia telt naar schatting bijna 2 miljoen weeskinderen. Kinderen zonder geboortebewijs, kinderen die het slachtoffer zijn van misbruik, geweld of verwaarlozing, en kinderen die getroffen zijn door HIV/aids. Arianne Dorst (Nederland) en Pasci Princen (België) wilden daar wat een doen en hebben hiervoor in 2007 het “KEBENE CHILDREN’S HOME VZW” opgericht, een kleinschalig 4 de pijlerproject dat straat- en weeskinderen opvangt in Diani Beach, bij Mombasa aan de Zuidkust van Kenia. Het project werd KEBENE genoemd. Kebene staat voor Ke (Kenya) Be (België) en Ne (Nederland). De organisatie ondernam verschillende initiatieven in België en Nederland om zowel financiële als vrijwilligersondersteuning te krijgen zodat in de dagelijks behoeften van het opvangtehuis in Kenia voorzien kan worden. Voor de werking in België werd de VZW KEBENE opgericht in 2007. Zij is gevestigd in Mortsel.

Doel: 4de pijlerproject voor opvang en duurzame opvoeding van Keniaanse weeskinderen

KEBENE CHILDREN’S HOME VZW groeide uit tot een opvangtehuis waar nu ruim 64 kinderen opgevangen worden. De leeftijden variëren van 2,5 tot 21 jaar. De situaties waaruit kinderen komen, hun opleidings- en ontwikkelingsniveau zijn zeer divers. Kebene voorziet in de basisbehoeften: onderdak, maaltijden, gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding, recreatie, e.d., met als doel de kinderen een goede zorg te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving zodat zij kansen krijgen op een goed, onafhankelijk leven in Kenia. In het opvangtehuis worden naast de primaire zorgen, liefde, zorg, opvoeding en opleiding gegeven zodat zij opgroeien tot jonge mensen die iets kunnen betekenen voor hun land.

LOCATIE

Dorp: Ukunda

Gebied: Mswambweni District

Sub Locatie: Diani Beach

Wijk: Mombasa

Regio: Zuid kust

In de omgangstaal de ‘Keniaanse Zuid-kust” genoemd

 

 1. MISSIE, VISIE EN AANPAK

2.1. Missie

“Wij streven ernaar om voor ons deze, door de Keniaanse Overheid toegewezen, kansarme kinderen een liefdevolle en goede opvang te bieden, hen een d     uurzame opvoeding en opleiding te geven en hen bij volwassenheid te begeleiden in de integratie in de Keniaanse maatschappij, zodat zij vanaf dan autonoom en ondernemend hun eigen kansen waar kunnen maken in Kenia.”

2.2. Visie en aanpak

 1. Liefdevol, kosmopolitisch, maar met respect voor de Keniaanse cultuur, normen en eenieders eigen religie

Wij zijn ervan overtuigd dat we ondanks onze kosmopolitische aanpak toch zoveel mogelijk moeten blijven streven naar een Keniaans opvangtehuis voor Keniaanse kinderen met als doel een succesvol later leven in de Keniaanse maatschappij volgens Keniaanse normen. Liefde, respect en dankbaarheid voor elkaar zijn daarom kernbegrippen binnen geheel het gebeuren en voor iedereen. Religie is erg belangrijk voor Kenianen, onze kinderen zijn dan ook sterk met hun geloof bezig. Vaak is dit hun enige houvast in de harde omgeving van waaruit zij komen. Wij staan open voor eenieders geloofsovertuiging maar vragen respect te hebben voor de religieuze houvast die wij onze kinderen bieden zodat zij niet in verwarring geraken. Zij zijn nog te jong en hebben vaak nog te weinig opleiding om andere inzichten te kunnen begrijpen. Het opvangtehuis werd opgericht in Keniaanse stijl en volgens ‘goede’ Keniaanse normen om de kinderen, ondanks onze westerse ondersteuning toch zoveel mogelijk op te voeden in lijn met wat zij later als normen zullen mogen verwachten in hun dagdagelijkse leven. Om geen autodidactische te hoge verwachtingspatronen te wekken of in te druisen tegen hun cultuurnormen door gebruik van bepaalde westerse luxeproducten in hun aanwezigheid, worden bezoekers en vrijwilligers bepaalde beperkingen gevraagd en is hun verblijfsaccommodatie losgekoppeld van het opvangtehuis.

 

 1. Duurzame aanpak

De leeftijdgrens voor opvang van kinderen in een opvangtehuis is vanuit de Keniaanse wetgeving gelimiteerd tot 16 jaar. Doordat kinderen wanneer zij naar het opvangtehuis komen vaak een leerachterstand of -moeilijkheden hebben, halen de meeste tegen deze leeftijd slechts een diploma van lager onderwijs zonder enige praktische opleiding. Hierdoor zijn zij dan voor het autonome Keniaanse leven nog steeds kansarm. Aangezien wij voor onze jongeren echter een duurzame opvoeding nastreven met als doel een herintegratie in de Keniaanse maatschappij, zien wij het als onze taak om naast het opvangtehuis tot 16 jaar ook nog verdere opvang, begeleiding en praktijkgerichte opleiding te voorzien, totdat zij klaar zijn of de wil uiten om autonoom het Keniaanse leven in te stappen. KEBENE CHILDREN’S HOME VZW werd opgericht en groeide uit dankzij de financiële ondersteuning en medewerking van talrijke sociaal bewuste sympathisanten. Hierdoor is het opvangtehuis volledig afhankelijk van externe financiering. Om enerzijds het duurzaam voortbestaan van het opvangtehuis te verzekeren en anderzijds een cultuur van ondernemerschap te integreren in de opvoeding van de kinderen, beogen we structuren en activiteiten te ontwikkelen die zowel het opvangtehuis op termijn een graad van financiële autonomie zullen verlenen alsook kansen bieden aan opgroeiende jongeren voor praktijkgerichte opleiding en werkgelegenheid voor sommige uitstromende jongvolwassenen.

 

 1. Lokale werking en sociale integratie

Om een goede integratie en sociale banden te hebben en te behouden met de directe omgeving, wordt de directe zorg, opvoeding en opleiding van de kinderen, alsook het onderhoud van de infrastructuur gedaan door Keniaanse werknemers of contractanten, afkomstig uit de onmiddellijke omgeving. Het vrijwilligerswerk beperkt zich tot een bijkomende ondersteuning van de lokale werking zodat het kwaliteitsniveau stijgt, zowel wat de zorg, opleiding als de uitbouw van verdere infrastructuur betreft. In Kebene staat er dagelijks een team van lokale medewerkers klaar dat de kinderen opvangt, begeleidt en de nodige liefde en warmte geeft. De kinderen gaan naar verschillende lokale private scholen waardoor dat zij een goede binding houden met de lokale omgeving. Kebene neemt geregeld deel aan lokale evenementen, sportwedstrijden ed. voor hun sociale contacten op diverse vlakken. Naast impact voor het welzijn van de aan ons toegewezen kinderen, beogen wij ook via de aanverwante activiteiten duurzame impact te genereren voor de directe omgeving. Dit doen we door onze infrastructuur te laten bouwen door lokale vakmensen wat de werkgelegenheid ten goede komt. Geregeld worden activiteiten georganiseerd om onze kinderen minderbegoeden uit hun directe omgeving bij te staan door ondersteuning met overschotten vanuit Kebene

 

 1. Economisch en ecologisch

Om een optimaal en duurzaam rendement te genereren uit de fondsen en medewerking die aan ons verleend worden, beogen we om met een kleine, vlakke organisatie te werken waarbij elkeen direct betrokken is met de kinderen. Hierdoor worden de overhead kosten tot een minimum beperkt. Elke uitgave wordt afgewogen ten opzichte van zijn rendement in functie van ons beleidsplan en budget: – Concreet en praktisch; – Directe, maar duurzame resultaten; – Geen overheadkosten in verband met vrijwilligers; – Lage overheadkosten personeel in Kenia (salaris volgens de regels van de Keniaanse kinderbescherming); – Samenwerking met lokale bevolking of partijen; – Balans tussen idealisme en realisme. (Keniaanse normen liggen een stuk lager dan de westerse); Voorbeeld: nieuwe infrastructuur of herstellingen laten we bouwen door lokale vakmensen en met een maximum aan lokale materialen met minimale ecologische footprint. De levensduur van deze gebouwen is hierdoor misschien wel korter en het onderhoud intensiever, maar de bouwkost is ook een stuk lager en het intensievere onderhoud verleent een permanente stroom aan lokale werkgelegenheid wat de sociale integratie van Kebene dan weer ten goede komt. Opvolging en controle e van de werven wordt gedaan door het bestuur, ondersteund door vrijwilligers met expertise in dit vakgebied.

 

 1. KEBENE VANDAAG

3.1 Organisatie en werking in Kenia KEBENE CHILDREN’S HOME VZW

Hier wonen jongens en meisjes die jonger zijn dan 16 jaar. Zij verblijven binnen KEBENE zelf. Binnen de muren van het Children’s Home hebben we een aantal huizen ter beschikking om onze kinderen een veilige thuis te geven. De belangrijkste opdracht voor de opvang van deze groep kinderen bestaat uit voorzien van:

– onderdak, maaltijden en verzorging;

– onderwijs en educatieve begeleiding;

– medische zorg en gezondheidszorgen in het algemeen;

– opvoeding met het christelijke geloof;

– verblijven in een veilige omgeving.

Daarnaast helpen we met dit project een aantal duurzame arbeidsplaatsen creëren, niet alleen als uitstroommogelijkheden voor onze jongvolwassenen maar ook om werkgelegenheid te bieden aan kansarmen uit de directe omgeving. Via de overheden in Kenia worden de regels aangegeven voor het project. Kinderen mogen daarom maximaal tot hun 18de jaar in Kebene wonen. Terug naar hun familie is het advies, helaas is dit niet altijd mogelijk en hebben wij twijfels over hun slaagkansen.

Als project willen we hen blijven begeleiden totdat zij hun onderwijs hebben afgerond en klaar zijn voor de maatschappij. Daarom werden naast KEBENE CHILDREN’S HOME VZW nog een aantal andere projecten verankerd:

 

KEBENE YOUTHS

Voor elk kind in Kebene Children’s Home wordt een doorloopplan gemaakt afgestemd op de persoonlijke behoeften van het kind. Het doorloopplan bestaat uit een plan voor het verblijf in Kebene Children’s Home (tot 16 jaar) en een plan voor een verblijf in Youths & Adults projecten (+16 jaar tot 18 jaar).

Vanaf 16 jaar zullen de kinderen gebruik maken van de zelfstandige hutjes gelegen op andere, veilige locaties van de Kebene foundation dan het opvangtehuis. Tijdens elke vakantie zullen zij de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen naar zelfstandigheid. Meer vrijheden maar ook verantwoordelijkheid en nog steeds strikte huisregels. De kinderen hebben een intensieve begeleiding nodig en een vertrouwensband met het juiste personeel is van groot belang voor de structuur van deze kinderen.

KEBENE SUPPORT & ADULTS

Deze kinderen hebben de leeftijd van 18 jaar bereikt in een van de begeleid wonen hutjes. Onder begeleiding leren zij voor zichzelf te zorgen en gaan van hieruit iedere dag naar school, voeren een alternerend actieplan of volgen secundair onderwijs. Zij zijn gebonden aan strikte regels in combinatie met zelfstandigheid, budget beheer en de nodige vrijheden. Vanaf 18 jaar worden deze jongvolwassenen ondersteund bij huisvestiging, sollicitaties en persoonlijke projecten.

Als het kind de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt schrijft de Keniaanse wet voor dat het kind een onafhankelijk bestaan dient op te bouwen. Kebene zal, afhankelijk van de situatie en de wensen van het kind, een voorstel doen aan de familie van het kind om een tijdelijke gezamenlijke ondersteuning van het kind te organiseren voor zover dat nodig is om een zelfstandig bestaan op te bouwen. De gezamenlijke ondersteuning wordt vastgelegd in een overeenkomst met de familie en het kind zelf. Het kind kan ook beslissen om hier vanaf te zien. Het bestuur van Kebene vraagt iedereen dit te accepteren. Sponsoring achteraf is dan los van Kebene en dus voor eigen verantwoordelijkheid van de sponsor. Kebene adviseert dit niet te doen in het belang van het kind.

Kebene Support werd ingericht om bepaalde hulpbehoevende kinderen te ondersteunen op vlak van onderwijs en huisvesting. Daarnaast kan Support de lokale bevolking ondersteunen met onder meer waterputten, voedselpakketten en ondersteuning van scholen.

 1. Waterputten in de omgeving: Via anonieme donaties kunnen wij als project de lokale bevolking ondersteunen door onder meer waterputten te laten uitgraven in moeilijk bereikbare plaatsen. Hierbij doen we de nodige opvolging en begeleiding zodat wij als project een goed resultaat kunnen bekomen.
 1. School: Wij werken samen met lokale scholen. Op die manier helpen wij elkaar en kunnen wij ons welzijn delen met anderen.
 1. Algemeen proberen wij als organisatie ook onze naasten te voorzien van ons welzijn door minstens eenmaal per jaar voedselpakketten en kledij te verdelen.

 

KEBENE HEALTH

De gezondheidszorgen, hygiëne en de specifieke Afrikaanse gezondheidsproblemen van de kinderen krijgen extra aandacht door een intensieve samenwerking met de lokale verpleegster, in achtneming met de cultuur en Keniaanse normen.  Kebene heeft een eigen medische kamer ter beschikking. Alles wordt van dichtbij opgevolgd en we hopen op die manier te kunnen bijdragen aan de gezondheid van de kinderen en het personeel. Jaarlijks brengen de kinderen ook een bezoek aan de tandarts en zijn doktorbezoeken mogelijk indien nodig.

 

3.1. Het bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het kernteam, team, vrijwilligers, beleid, financieel beheer en de interne- en externe communicatie. Het bestuur van de VZW bestaat uit drie bestuursleden: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De bestuursleden krijgen hiervoor geen beloning. De bestuurders worden benoemd door het bestuur voor onbepaalde tijd. Tot bestuurders zijn benoemd:

1. Linda Baudoin (wonende te Zonhoekstraat 188, 3910 Neerpelt, NN 83.05.27-496.84) – voorzitter
2. Johan Janssen (wonende te Oude Asserweg 13, 3660 Opglabbeek, NN 60.09.15-219.72) – secretaris
3. Jill Van der Perre (wonende te Abelenlaan 25, 2940 Hoevenen, NN 83.02.23-360.28) – penningmeester
Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos en op vrijwillige basis uitgeoefend.

– Dagelijks bestuur en vertegenwoordiging van de vzw

Buiten het feit dat de vzw kan vertegenwoordigd worden door één bestuurder beslist de vergadering om een bijkomend orgaan in te stellen om de vzw in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Dit bijkomend orgaan wordt het ‘orgaan van vertegenwoordiging’ genoemd. In dit orgaan zal de heer Pasquinel Princen (wonende te Deurnestraat 121, 2640 Mortsel – NN: 79.03.14-327.60) zetelen. Zijn benoeming tot lid van dit orgaan gebeurt voor onbepaalde duur. De Raad van Bestuur beslist de dagelijkse leiding over te laten aan Pasquinel Princen. Hij wordt hiervoor vergoed via een arbeidsovereenkomst met de vzw. Hij legt hiervoor verantwoording af aan de Raad van Bestuur en kan te allen tijde gecontroleerd worden door de leden van de raad van Bestuur.

– Toetreding van effectieve leden

De Raad van Bestuur beslist dat volgende natuurlijke personen toetreden als effectieve leden:
1. Arianne Dorst: Adviezen & werking (s’ Heer Lauwendorp 11, 4301 RA Zierikzee (NL) NN: 144.110.428)
2. Koen Heyrman: Communicatie & vrijwilligersbegeleiding (Antwerpsesteenweg 112A, 2550 Kontich (B) – NN: 80.01.19-293.48)
3. Jan Francois: Adviezen (Diesterstraat 22 bus 102, 3800 Sint-Truiden (B) NN: 59.03.20-043.35)
4. Nathalie Simonis: Fondsenwerving (Koning Albertlei 9, 2950 Kapellen (B) NN: 84.08.22-392.89)

De leden zetten zich belangeloos in voor de VZW en doen aan algemene fondsenwerving. Bovendien zullen de leden een adviserende rol uitoefenen.

 

De voorzitter en secretaris-penningmeester vormen samen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het functioneren van de VZW en zorgt voor de uitvoering van bestuursbesluiten. De overige taken worden verdeeld over de drie bestuursleden, de commissies en de vrijwilligers.

De organisatie van de VZW is gekoppeld aan de organisatie van Stichting Kebene Nederland. Een Nederlandse stichting is vergelijkbaar met een Belgische VZW. Om eenvoudiger sponsoring te kunnen ontvangen uit België en Nederland is ervoor gekozen een Belgische vzw en Nederlandse stichting op te richten met hetzelfde doel en beleid. De stichtingen houden ieder een eigen rekening en verantwoording bij.

 

Gedragscode

Het bestuur draagt integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen, etc. komen in aanmerking voor rekening van de VZW. Reizen naar Kenia worden door de bestuursleden, de commissieleden en de vrijwilligers zelf bekostigd of er worden specifiek sponsors voor gezocht.

 

Vergadercyclus

Het bestuur vergadert minimaal twee keer per jaar en verder zo vaak als een minimum van twee bestuursleden dit wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elk bestuurslid kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering.

 

Financieel jaarverslag

Het bestuur legt middels een financieel jaarverslag verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het jaarverslag zal jaarlijks vóór 1 april verschijnen.

 

3.2. Vrijwilligers

Om de haalbaarheid en kwaliteit te waarborgen laat het bestuur van de VZW zich op vrijwillige basis ondersteunen en adviseren door de commissies en (professionele) adviseurs op het gebied van:

–           financieel beleid;

–           communicatie (website, social media, nieuwsbrieven, acties, etc)

–           werving sponsors en donateurs

–           uitvoering van fondsenwerving acties

–           uitvoering van het opvangtehuis (scholing, opvoeding, personeel, etc)

–           uitvoering van losse projecten in Kenia

 

3.3. Lokale organisatie

Het bestuur van de VZW leidt in Kenia het project zelf. Dit wordt gedaan in de vorm van een Trust. De organisatie van deze Trust is nagenoeg hetzelfde opgebouwd als de Stichting en de VZW. Naast Pasci en Arianne is een derde persoon bestuurder in Kenia. De Trust bestaat uit Dhr Patroba Onkoba, Mildred Ajaa en de oprichters.

Voor de korte periodes per jaar dat Pasci of Arianne niet zelf aanwezig kunnen zijn in Kenia, wordt het project gecoördineerd door Mevrouw Mildred Ajaa en het management. Hiervoor ontvangt zij een basisvergoeding. Zij is sedert de start actief in het opvangtehuis.

In het tehuis is professioneel personeel aangesteld dat voldoet aan de eisen die zijn gesteld door de Keniaanse kinderbescherming (het Child Department). Het personeel werkt volgens een vast schema en krijgt hiervoor een marktconform salaris.

Het bestuur van de VZW en het personeel voert de volgende activiteiten uit:

–           De dagelijkse opvang van de kinderen in het opvangtehuis en de kinderen ouder dan 18 jaar in de begeleid wonen projecten

–          Wekelijks contact onderhouden met de school om (school)resultaten en aanwezigheid te bespreken

–           Het periodiek contact met Keniaanse kinderbescherming;

–           Het onderhoud van de gebouwen

–           De aansturing van het personeel

–           De opvolging van alle activiteiten

–           Organisatie en werking van het tehuis

Het plaatselijke team dat instaat voor het dagelijks beheer van het project alsook de opvoeding en support van de kinderen, bestaat uit een administratieve ploeg, maatschappelijk werkers, opvoeders, kook- en onderhoudsmensen, bewaking, verpleging, enz.

Het nieuwe personeel van Kebene is geselecteerd op basis van ervaring en professionaliteit. We zijn gestart aan een professionalisering van het management dat op langere termijn zijn doelen moeten behalen. We zijn ervan overtuigd dat dit de meest efficiënte manier is om de toekomst van de kinderen te verzekeren. De beslissingen zijn in het belang van de kinderen genomen en wij geven dan ook alle vertrouwen aan ons nieuw personeelsteam.

Kebene Kenya

Ajaa Mildred – Director KE / Pasci Princen – Director BE / Arianne Dorst – Director NE

Kebene Children’s Home

Sarah Nellie Were – Algemeen manager

Naomi Narry Mudibo  – Sociaal assistent / administratief

Joseph Ondijo – Sociaal assistent

Josiah Kalulu Muthangya  – Kok

Jedida Wawuda, Jacqueline Omutere Ambaini, Esther Kokay, Mary Kokoy – Huismoeders

Jackson Mwandawiro   – Tuinman

Fannuel Nyamu  – Begeleiding youths & chauffeur

G4S Johnson – Dag bewaker (security)

David Simiyu Mutambo  – Nacht bewaker

Violet Maganga  –  Verpleegster

Kebene Lodges & Cottages

Elisabeth Muthoni Paul  –  Huismoeder verantwoordelijke & Host vrijwilligers

Irene  Milaho – Schoonmaakster

Joseph Onapaa –  Nacht bewaker

Kebene Workshops Naaiatelier

Khadijah Emmanuel, Esther Anyango Malala, Mariam Mohammed – naaisters

Kebene Landbouwgrond – Moestuin

Chaka Tsuma Magulu, Lika Nzau Nthiwa, Gabriel Wambua (deeltijds/opleiding) – landbouwer

KEBENE YOUTHS en KEBENE SUPPORT & ADULTS worden bijgestaan door de sociale assisten Naomi en Joseph. Zij houden de schoolresultaten en de financiën bij van de kinderen. Zij hebben de nodige opleidingen en ervaringen hieromtrent.

Wanneer Pasci of Arianne zelf niet aanwezig kunnen zijn wordt dagelijks door de manager van het tehuis gerapporteerd aan het bestuur. Deze rapportage bevat een financieel overzicht en een weergave van de individuele schoolprestaties en een overzicht van de algemene gang van zaken. Bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte van één van de kinderen, wordt er tussentijds contact opgenomen met het bestuur.

Samenwerking met Child Department

Contactpersoon : Zephaniah Apoko

Het is belangrijk om een goede samenwerking tussen het Kebene project en de lokale overheden.  Alle regels moeten strikt nageleefd worden en maandelijks is er inspectie die kan bijsturen waar nodig.

 

Kebene in Ukunda

Kebene werkt samen met een geselecteerde groep uit de lokale bevolking om het vertrouwen en de veiligheid van het project te bewaren.  Voorbeelden:

Kerken: Diani Beach Worship Church en Seventh Day Adventist Ukunda

Aannemer: Francis Mugendi

Bank: Diamond Trust Bank – Ukunda Branch

Hospitaal: Baharini Clinic olv. Dr. Patroba Onkoba

Scholen:

 

Babla Secondary School
Chief Bongori Secundary School
Chelelmuk for boys
Kipsigis Girls High School
Kingwede Secundary School
Kaya Tiwi Secundary School
Langata Boys School
Mekeala Alexander School
Matuga Girls High School
Murray Girls Secundary
Moi Kadzodzo Girls Secundary
Mvendeni Secundary School
Mwakwani Secundary School
Poletechnic Secundary School Ukunda
Redeemed Secundary School Ukunda
Shimo La Tewa High School
Voi Secundary School
Waa Girls Secundary School
Word of Life Academy

3.4. Verblijf in Kenia en plaatselijke doelstellingen

Pasci en Arianne zijn vaak tegelijk aanwezig. Als dit niet lukt, dan proberen ze hun verblijf zo te regelen dat er minstens één van hen aanwezig is. Als zowel Pasci als Arianne niet aanwezig is, coördineert het management en mevrouw Mildred Ajaa de projecten. Doorgaans zijn er dan wel leden van commissies en/of andere vrijwilligers aanwezig.

De doelstellingen van het verblijf van Pasci en Arianne zijn:

Corrigeren, begeleiden en organiseren van betere leefomstandigheden voor de kinderen en hun gemeenschap.  Opvolging van structurele projecten in de omgeving van het kind, school, maaltijden, gezondheidszorg en andere benodigdheden. Begeleiding van de leefgemeenschap op lange termijn, alle kinderen meer kansen bieden op een beter leven.

 

De doelstellingen van het verblijf van de commissieleden en vrijwilligers zijn:

Algemene opvolging en controle van de structuur en werking

Verzorgen en opvolging gezondheidszorgen (Kebene Health)

Workshop projecten assisteren

Opvolgen lopende projecten

Begeleiden van specifieke projecten (Kebene Support)

Verschillende activiteiten met de kinderen organiseren

Besprekingen met het personeel en de nodige opleidingen ervoor

Begeleiden van vrijwilligers ter plaatse.

 

 1. KEBENE MORGEN

Het Kebene project blijft voorstander van kleinschaligheid met grote betrokkenheid. Een aantal doelstellingen werden vooropgesteld om het project in de komende beleidsperiode nog beter te stroomlijnen.

4.1. Doelstellingen

KEBENE CHILDREN’S HOME

Structuur en werking optimaliseren, meer controle uitvoeren en ter plekke aanwezig zijn ter  begeleiding van de kinderen en het personeel.  Opleidingen en cursussen voordragen en werken naar een betere werking met oog op zelfvoorziening op lange termijn, o.a. door de algemene administratie te professionaliseren. (administratieprogramma, advocaatbezoeken, registraties,…).

HEALTH PROJECT

Kinderen in een gesloten gemeenschap hebben veel aandacht nodig, niet alleen op fysiek vlak maar ook psychisch.  Vermits de omstandigheden waar de kinderen uit komen voor ze bij Kebene terecht komen dikwijls hartverscheurend waren, onderzoeken we de mogelijkheden om een psycholoog aan te stellen om dieper te zoeken naar vormen van frustratie of trauma.  In de toekomst zullen we ons verdiepen in deze problematiek.

Daarnaast achten we het opportuun om een vaste verpleegster te hebben die twee keer per week aanwezig is voor de verzorging van de kinderen.

KEBENE SUPPORT

Kebene Support uitbreiden door meer ondersteuning te bieden aan de lokale bevolking buiten het project.

 

4.2. Nieuwe projecten

Daarnaast is de belangrijkste doelstelling voor Kebene om zich beter te organiseren om zo op termijn zelfvoorzienend te worden en duurzaamheid na te streven. Om aan deze doelstelling te werken, werden recent twee projecten opgestart die we in de komende beleidsperiode verder zullen ontwikkelen.

DE WORKSHOPS

Er werden vier ruime lokalen voorzien waar opleidingen en trainingen gegeven zullen worden.  Specifiek concentreren we ons op het naaiatelier, handwerk, computer- en muziekklas. Ook de kinderen kunnen zich hier vermaken om hobby’s uit te oefenen.

De workshops zullen toekomstgericht enerzijds dienen om als hobbylokalen te functioneren en anderzijds om opleidingen en trainingen te geven. Tijdens de hobby tijd kunnen de kinderen zich ontplooien en op spelende wijze een opdracht uitvoeren voor eigen gebruik.  De andere momenten zullen de workshops kunnen gebruikt worden om onze eigen producties op te starten met oog op verkoop in België en Nederland zodoende de opbrengsten terug naar Kebene stromen en we nieuwe investeringen kunnen doen om dit project succesvol te maken.  We kunnen dan lokaal personeel aanwerven en een stukje zelfvoorzienend worden.

DE LANDBOUWGROND

De landbouwgrond is een investering die op termijn Kebene zal helpen om zelfvoorzienend te worden.

Een landbouwproject opzetten in Kenia vergt opleiding en onderzoek.  Ook moet er worden nagedacht over welke gewassen we kunnen verbouwen en hoe de grond vruchtbaar te houden. Verder is de locatie van belang. Hierbij moet worden gedacht aan de irrigatiemogelijkheden en bereikbaarheid.

Op termijn kunnen de oogsten van de eigen landbouwgrond gebruikt worden om Kebene van verse groenten en fruit te voorzien, maar daarnaast zal een deel van de landbouwoogsten kunnen verkocht worden. Daarmee kan Kebene dan opnieuw investeren in landbouwgewassen en bijdragen aan de financiering van het ganse project.

Ook hier levert het project opportuniteiten in opleiding en tewerkstelling van de lokale bevolking, maar ook mogelijkheden tot stages en opleidingen voor onze eigen jongeren.

 

 1. FINANCIEN

5.1. Inkomsten

Donaties

De activiteiten van de vzw worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. De vzw werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Elk kind heeft drie vaste sponsors die ieder periodiek een bedrag van EUR 25,- overmaken. Daarnaast zijn er de Kebene Friends en Kebene Health sponsors die maandelijks een bedrag naar keuze overmaken. Hier is geen minimumbedrag voorzien.

Acties

Doorheen het jaar worden er een groot deel van de fondsen opgehaald door zelf sponsorevenementen op te zetten, acties uit te zetten op scholen of door bij service clubs langs te gaan.

Kebene Lodges & Cottages

De Kebene Lodges & Cottages is een uniek concept, voor een accommodatie in stijl.  Kebene Lodges & Cottages zorgt ervoor dat je het typisch Afrikaans gevoel niet verliest.  De lodges zijn klein en voorzien van een eigen doucheruimte, wasbak en toilet. Slaapgelegenheid tot maximaal 2personen.  De cottages zijn groter en geven slaapgelegenheid aan 2 tot 4 personen, een ruimere doucheruimte, wasbak, toilet en een eigen keuken + zitruimte.  Alle hutten zijn afgewerkt met typische makuti daken (stro/riet). De kok zorgt voor een klein ontbijt.  De kamers worden twee keer per week schoongemaakt en elke dag is er een tuinman aanwezig om in orde en netheid te voorzien.  Dranken zijn beschikbaar aan de bar aan democratische prijzen.

We willen een jong publiek aantrekken, hen de kans geven om op een goedkope manier te kunnen reizen naar Kenia.  Een aanrader voor wie houdt van avonturen voor wie niet veeleisend is en open staat voor een nieuw concept.

Gasten en sponsors kunnen sinds kort terecht in de Kebene Villa. Deze kleine villa werd opgericht op vraag en via ondersteuning van sponsors. Zij kadert in onze politiek om rond het opvangtehuis zoveel mogelijk duurzame arbeidsplaatsen te creëren. Niet alleen als uitstroommogelijkheden voor onze jongvolwassenen maar ook voor werkgelegenheid aan kansarmen uit de directe omgeving. Er zijn geen financiële voordelen voor sponsors bij de huur van deze villa. Het is onze doelstelling om onze gasten en sponsors de kans te bieden de villa te huren, inclusief huishoudhulp.  De huuropbrengst gaat integraal naar KEBENE CHILDREN’S HOME, die op haar beurt de jongvolwassenen een fair loon toekent en systematisch de kwaliteit evalueert en bijstuurt. Dit is niet alleen voor onze jongeren een belangrijke stap naar zelfvoorziening maar geeft het opvangtehuis ook wat meer autonomie.

Toekomst: workshops en landbouwgrond

In 2014 werden de eerste stappen gezet om het project financieel minder afhankelijk te maken van steun uit België en Nederland. Het doel is om binnen 10 jaar zo goed als onafhankelijk te zijn van sponsors. In de workshops is er onder andere een naaiatelier gebouwd. Dit naaiatelier zal als praktijkschool voor de oudste meisjes in het project gaan dienen. Op termijn zal dit naaiatelier ook gaan functioneren als een commercieel bedrijf dat opdrachten binnenhaalt uit Kenia, België en Nederland. Daarnaast werd een landbouwgrond aangekocht. Kenia is een vruchtbaar land en er zijn veel landbouwcoöperaties waarmee kan worden samengewerkt. De opbrengsten van de landbouwgrond zullen opnieuw geïnvesteerd worden in het project en alzo inkomsten genereren.

 

5.2. Kosten

In België en Nederland heeft de VZW en Stichting de volgende kosten:  Bankkosten, registraties, verzendkosten en een onkostenvergoeding aan de oprichters.  Meer gedetailleerd overzicht van de uitgaven kan u vinden in bijlage 1 (begroting 2016)

 

5.3. Financieel beleid

De VZW voert een financieel beleid met als uitgangspunt dat de huidige beschikbaar fondsen en de toezeggingen minimaal voldoende zijn om de komende twee jaar aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

De financiële situatie van VZW Kebene België is volledig openbaar. Het financieel jaarverslag wordt jaarlijks op de website geplaatst.

 

5.4. Fondsenwerving

Het is ieder jaar weer een uitdaging om de stroom van gelden continu te houden.  Als project is elke steun en betrokkenheid vanuit Nederland en België van groot belang om de structuur en werking van het project te laten doorgroeien.

De VZW blijft samenwerken met kerken, scholen, particulieren en bedrijven. Dit doet de VZW als volgt:

Kerken:

Het delen van ons welzijn met onze hulpbehoevende naasten en verdieping van het geloof door samenwerking in het verspreiden van het Woord.

Scholen:

Het vergroten van bewustzijn bij de kinderen in Nederland en België van het doel en nut van ontwikkelingswerk en hoe simpel het is om met kleine beetjes veel te kunnen verwezenlijken.

Particulieren:

Een relatie in stand houden door middel van directe binding met de kinderen. Dit is van belang voor een zekere continuïteit in de geldstroom.

Bedrijven:

Het uitwerken van projecten waarbij bedrijven maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen. Eventueel met als gevolg dat de VZW een langdurige relatie kan opbouwen met deze bedrijven.

 

 1. COMMUNICATIE

De VZW slaagt er al jaren in om met lage kosten donateurs en andere belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en hen te betrekken bij haar werk. Dat betekent dat er ook op dit gebied alleen met vrijwilligers gewerkt wordt.

Website

De VZW kiest ervoor om de website zo simpel mogelijk te houden zonder hippe features. De website dient aantrekkelijk te zijn en de juiste informatie te bevatten en is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs en vrijwilligers.

Daarbij is er informatie te vinden over het project, de achtergronden en de kinderen in het tehuis en de begeleid wonen projecten. Het is mogelijk om online donateur te worden.

www.kebene.com

Social media

De VZW maakt gebruik van Facebook, Twitter en Instagram om haar achterban te bereiken. Via de sociale media promoot de VZW acties en andere fondsenwervingsactiviteiten. Ook worden er via deze weg foto’s van het project in Kenia gedeeld en wordt maandelijks daar ook de nieuwsbrief gepubliceerd.

In de toekomst zal de VZW meer op sociale media inzetten voor het project. Donerende bedrijven zullen extra aandacht krijgen indien gewenst en er zal een contentplan worden opgemaakt om zo op een structurele wijze berichten te posten om mensen te blijven boeien en nieuwe mensen aan te trekken

www.facebook.com/kebenechildrenhome

Twitter: @KeBeNe_

Instagram: kebenechildrenhome

Nieuwsbrief

Elke maand verschijnt een digitale nieuwsbrief die aan alle belangstellenden verstuurd wordt per e-mail en tevens op de website en de Facebook-pagina geplaatst wordt.

Informatiemateriaal

Voor het informatiemateriaal dat de VZW gebruikt wordt, het principe gehanteerd dat alle ontwikkel- en drukkosten zich moeten vertalen in opbrengsten voor het project. De ontwikkelkosten zijn zo goed als nihil, omdat deze vaak zelf worden gedaan of worden gesponsord. De drukkosten worden laag gehouden door een goede afweging te maken tussen het belang en de kosten. Ook wordt er met goedkope online drukkers gewerkt zoals Vistaprint.com.

 

WAAROM KEBENE STEUNEN?

–           Duurzaam resultaat

De VZW richt zich op de eigen kracht en het aanwezige vermogen van (kans)arme mensen. Loyaliteit en maximale inzet van de lokale bevolking is cruciaal voor het bereiken van een duurzaam resultaat.

–           Werken conform noodzaak

De VZW richt zich op de bittere noodzaak en onderzoekt altijd zelf of de gevraagde hulp daadwerkelijk nodig is. In Kenia is veel hulp nodig, maar er zijn ook veel problemen met corruptie. Hierdoor is het van belang om te zorgen dat er kritisch wordt gekeken naar welke projecten echt hulp behoeven.

–           Kinderen hebben recht op een toekomst

De mogelijkheid om onderwijs te volgen doorbreekt de vicieuze cirkel van de allerarmsten in Kenia: zonder geld geen onderwijs, zonder onderwijs zo goed als geen kans op werk. Onderwijs biedt kansen, niet alleen voor het kind, maar ook voor zijn of haar familie en voor Kenia zelf.

–           Gedegen opvoeding en betrouwbaar en geschoold personeel

De VZW is ervan overtuigd dat een gedegen opvoeding met duidelijke regels en goede schoolresultaten zorgt dat kinderen een eerlijke kans krijgen op een goede toekomst. Met betrouwbaar en geschoold personeel is het mogelijk om dit doel te bereiken.

–           Elke cent kan verantwoord worden

Een zorgvuldig en verantwoordelijk financieel beleid betekent dat iedere euro te herleiden is, of het nu gaat om schooluniformen of om het bekostigen van medische zorg. De VZW financiert de middelen om het project te onderhouden en uit te bouwen maar geeft nooit contant geld. Elke cent wordt door de VZW zelf uitgegeven en er wordt een transparante boekhouding bijgehouden om de besteding van de gelden overzichtelijk te maken voor de sponsoren en de rest van het bestuur van de VZW.

–           Kleine stappen met goede resultaten

De VZW laat zien hoe er met weinig middelen positieve resultaten worden geboekt.

BIJLAGE 1:

BEGROTING 2016