Beleidsplan 2019 – 2023

INHOUDSTAFEL

INHOUDSTAFEL.

VOORWOORD.

 1. HISTORIEK.
 2. MISSIE, VISIE EN AANPAK.

2.1. MISSIE.

2.2. VISIE EN AANPAK.

 1. KEBENE VANDAAG.

3.1. WERKING IN KENIA.

3.1.1. KEBENE CHILDREN’S HOME.

3.1.2. KEBENE PROJECTEN.

3.1.3. KEBENE SUPPORT PROGRAMMA.

3.1.4. KEBENE LODGES & COTTAGES – INLEEFREIZEN.

3.2. ORGANISATIESTRUCTUUR.

3.2.1. HET BESTUUR.

3.2.2. DE LOKALE ORGANISATIE. 

3.2.3. LOKALE SAMENWERKING.

3.2.4. INTERNATIONALE SAMENWERKING.

 1. KEBENE MORGEN.

4.1.       KEBENE CHILDREN’S HOME.

4.2.       KEBENE PROJECTEN.

4.3.       KEBENE SUPPORT.

4.4.       KEBENE LODGES & COTTAGES.

4.5.       ORGANISATIESTRUCTUUR.

 1. FINANCIEN.

5.1.       INKOMSTEN.

5.2.       KOSTEN.

5.3.       FINANCIEEL BELEID.

5.4.       FONDSENWERVING.

 1. COMMUNICATIE.

WAAROM KEBENE STEUNEN?.


VOORWOORD

De bedoeling van dit beleidsplan is om een heldere weergave van de doelen, activiteiten, werking en toekomstplannen van KEBENE CHILDREN’S HOME weer te geven. Het plan biedt de organisatie een duidelijk beleidskader waaraan de komende jaren (2019 – 2023) verder vorm zal gegeven worden.

Sinds de oprichting kent KEBENE een grote dynamiek en ontwikkeling. De eerste vijf jaar concentreerden we ons voornamelijk op onze centrale taken: het weeshuis en de directe programma’s ervan. De vijf jaar die erop volgden groeide Kebene uit tot een goed draaiend kindertehuis en konden we ons richten op bijkomende programma’s in en rond het weeshuis om zowel de werking te verbreden als opportuniteiten te scheppen voor kinderen, jongvolwassenen en uitstromende jongeren. Dit heeft geleid tot nieuwe projecten. Deze projecten werden getoetst ten aanzien van de kernwaarden van KEBENE: een duurzame toekomst, zowel voor KEBENE CHILDREN’S HOME als voor haar uitstromende jongeren. Het heeft ons geleid tot nieuwe inzichten. Deze werden verwerkt tot het hier navolgend “KEBENE-beleidsplan 2019-2023”.

De komende jaren wil de werking “KEBENE CHILDREN’S HOME’ verder streven naar een grotere zelfvoorzienendheid van het project zelf en een duurzame toekomst voor de kinderen die aan haar werden toevertrouwd. Deze ambitie vraagt veel van de donateurs, de vrijwilligers en het management van de KEBENE. Maar voor elk kind dat geholpen wordt, is dat de moeite dubbel en dik waard. Wij geven hen niet alleen overlevingskansen, maar ook liefdevol, vooruitzichten op een goed, zelfstandig bestaan in hun Keniaanse maatschappij.

KEBENE TRUST

KENYA

Reg. CS NO 000850

P.O. BOX 462

80400 Ukunda

Kenya

Diamond Trust Bank

5303252001

www.kebene.com

VZW KEBENE

BELGIE

0897.314.930

Deurnestraat 121

2640 Mortsel

België

Belfius  Bank

BE78 7795 9305 3586

info@kebene.com

STICHTING KEBENE

NEDERLAND

20140176

Van Hoeckstraat 31

5701LK Helmond

Nederland

Rabobank

NL18 RABO 0144 0665 56

info@kebene.com

Tf: +254720422607

Tf: +254715499581

Tf: +32 497847873

Tf: +25 4723241963

Tf: +31 6 18949526

Tf: +32 497847873

 1.    HISTORIEK

Hoewel Kenia economisch meer ontwikkeld is dan veel andere Afrikaanse landen, heerst er door een sterk gepolariseerde rijkdom nog steeds veel armoede en ellende. Hierdoor is onderdak en naar school gaan voor heel wat kinderen allesbehalve vanzelfsprekend. Net als in veel andere ontwikkelingslanden heeft Kenia een jonge bevolking. Bijna de helft van alle inwoners is jonger dan vijftien jaar. Lange tijd ging een groot deel van deze jongeren niet naar school, omdat hun ouders het schoolgeld niet konden betalen of omdat kinderen moesten helpen in de huishouding of bij het werken op het land. Onderwijs in Kenia is gratis maar niet altijd bereikbaar voor alle kinderen en zonder uniform wordt een kind niet toegelaten. Kinderen vanaf 3 jaar kunnen naar school. Echter kiezen ouders er vaak voor om het kind thuis te laten om mee te helpen in de huishouding of op het land.

Oorsprong KEBENE CHILDREN’S HOME

Kenia telt naar schatting bijna 2 miljoen weeskinderen. Kinderen zonder geboortebewijs, kinderen die het slachtoffer zijn van misbruik, geweld of verwaarlozing, en kinderen die getroffen zijn door HIV/aids. Arianne Dorst (Nederland) en Pasci Princen (België) wilden daar wat aan doen en hebben hiervoor in 2007 het “KEBENE CHILDREN’S HOME” opgericht, een kleinschalig 4de pijlerproject dat straat- en weeskinderen opvangt in Diani Beach, bij Mombasa aan de Zuidkust van Kenia. Het project werd KEBENE genoemd. Kebene staat voor Ke (Kenya) Be (België) en Ne (Nederland). De organisatie ondernam verschillende initiatieven in België en Nederland om zowel financiële als vrijwilligersondersteuning te krijgen zodat in de dagelijks behoeften van het opvangtehuis in Kenia voorzien kan worden. Voor de werking in België werd de VZW KEBENE BELGIE (gevestigd in Mortsel) en voor Nederland werd de STICHTING KEBENE NEDERLAND (gevestigd in Oosterland) opgericht in 2007.

Doel: 4de pijlerproject voor opvang en duurzame opvoeding van Keniaanse weeskinderen

KEBENE CHILDREN’S HOME groeide uit tot een opvangtehuis waar nu ruim 68 kinderen opgevangen worden. De leeftijden variëren van 0  tot 21 jaar. De situaties waaruit kinderen komen, hun opleidings- en ontwikkelingsniveau zijn zeer divers. Kebene voorziet in de basisbehoeften: onderdak, maaltijden, gezondheidszorg, onderwijs, opvoeding, recreatie, e.d., met als doel de kinderen een goede zorg te geven en de mogelijkheid om zich te ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving zodat zij kansen krijgen op een goed, onafhankelijk leven in Kenia. In het opvangtehuis worden naast de primaire zorgen, liefde, zorg, opvoeding en opleiding gegeven zodat zij opgroeien tot jonge mensen die iets kunnen betekenen voor hun land.

LOCATIE

Sub Locatie: Diani Beach

Dorp: Ukunda

Gebied: Mswambweni District

Wijk: Mombasa

Regio: Zuid kust

In de omgangstaal de ‘Keniaanse Zuid-Kust” genoemd

2.    MISSIE, VISIE EN AANPAK

2.1. MISSIE

“Wij streven ernaar om deze, door de Keniaanse Overheid toegewezen, kansarme kinderen een liefdevolle en goede opvang te bieden, hen een duurzame opvoeding en opleiding te geven en hen bij volwassenheid te begeleiden in de integratie in de Keniaanse maatschappij, zodat zij vanaf dan autonoom en ondernemend hun eigen kansen waar kunnen maken in Kenia.”

2.2. VISIE EN AANPAK

Liefdevol kinderen opvangen in een kosmopolitisch geheel, maar met behoud en respect voor de Keniaanse cultuur en haar normen, evenals met respect voor eenieders eigen religie en overtuiging.

Wij zijn ervan overtuigd dat we ondanks onze kosmopolitische aanpak toch zoveel mogelijk moeten blijven streven naar een Keniaans opvangtehuis voor Keniaanse kinderen met als doel een succesvol later leven in de Keniaanse maatschappij volgens Keniaanse normen. Liefde, respect en dankbaarheid voor elkaar zijn daarom kernbegrippen binnen geheel het gebeuren en voor iedereen. Religie is erg belangrijk voor Kenianen, onze kinderen zijn dan ook sterk met hun geloof bezig. Vaak is dit hun enige houvast in de harde omgeving van waaruit zij komen. Wij staan open voor eenieders geloofsovertuiging maar vragen respect te hebben voor de religieuze houvast die wij onze kinderen bieden zodat zij niet in verwarring geraken. Zij zijn nog te jong en hebben vaak nog te weinig opleiding om andere inzichten te kunnen begrijpen. Het opvangtehuis werd opgericht in Keniaanse stijl en volgens ‘goede’ Keniaanse normen om de kinderen, ondanks onze westerse ondersteuning toch zoveel mogelijk op te voeden in lijn met wat zij later als normen zullen mogen verwachten in hun dagdagelijkse leven. Om geen te hoge verwachtings-patronen te wekken of in te druisen tegen hun cultuurnormen door gebruik van bepaalde westerse luxeproducten in hun aanwezigheid, worden bezoekers en vrijwilligers bepaalde beperkingen gevraagd en is hun verblijfsaccommodatie losgekoppeld van de eenheden van het opvangtehuis.

Duurzame aanpak

De leeftijdgrens voor opvang van kinderen in een opvangtehuis is vanuit de Keniaanse wetgeving gelimiteerd tot 15 jaar. Doordat kinderen wanneer zij naar het opvangtehuis komen vaak een leerachterstand of -moeilijkheden hebben, halen de meeste tegen deze leeftijd slechts een diploma van lager onderwijs zonder enige praktische opleiding. Hierdoor zijn zij dan voor het autonome Keniaanse leven nog steeds kansarm. Aangezien wij voor onze jongeren echter een duurzame opvoeding nastreven met als doel een herintegratie in de Keniaanse maatschappij, zien wij het als onze taak om naast het opvangtehuis tot 15 jaar ook nog verdere opvang, begeleiding en praktijkgerichte opleiding te voorzien, totdat zij klaar zijn of de wil uiten om autonoom het Keniaanse leven in te stappen. KEBENE CHILDREN’S HOME werd opgericht en groeide uit dankzij de financiële ondersteuning en medewerking van talrijke sociaal bewuste sympathisanten. Hierdoor is het opvangtehuis hoofdzakelijk afhankelijk van externe financiering. Om enerzijds het duurzaam voortbestaan van het opvangtehuis te verzekeren en anderzijds een cultuur van ondernemerschap te integreren in de opvoeding van de kinderen, beogen we structuren en activiteiten te ontwikkelen die zowel het opvangtehuis op termijn een graad van financiële autonomie zullen verlenen alsook kansen bieden aan opgroeiende jongeren voor praktijkgerichte opleiding en werkgelegenheid voor sommige uitstromende jongvolwassenen.

Lokale werking en sociale integratie

Om een goede integratie en sociale banden te hebben en te behouden met de directe omgeving, wordt de directe zorg, opvoeding en opleiding van de kinderen, alsook het onderhoud van de infrastructuur gedaan door Keniaanse werknemers of contractanten, afkomstig uit de onmiddellijke omgeving. Het vrijwilligerswerk beperkt zich tot een bijkomende ondersteuning van de lokale werking zodat het kwaliteitsniveau stijgt, zowel wat de zorg, opleiding als de uitbouw van verdere infrastructuur betreft. In Kebene staat er dagelijks een team van lokale medewerkers klaar dat de kinderen opvangt, begeleidt en de nodige liefde en warmte geeft. De kinderen gaan naar verschillende lokale private scholen waardoor zij een goede binding houden met de lokale omgeving. Kebene neemt geregeld deel aan lokale evenementen, sportwedstrijden ed. voor hun sociale contacten op diverse vlakken. Naast impact voor het welzijn van de aan ons toegewezen kinderen, beogen wij ook via de aanverwante activiteiten duurzame impact te genereren voor de directe omgeving. Dit doen we door onze infrastructuur te laten bouwen en onderhouden door lokale vakmensen wat niet alleen de werkgelegenheid ten goede komt maar ook kansen biedt aan uitstromende jongeren voor een eerste job. Geregeld worden activiteiten georganiseerd om onze kinderen minderbedeelde uit hun directe omgeving bij te staan door ondersteuning met overschotten vanuit Kebene

Economisch en ecologisch

Om een optimaal en duurzaam rendement te genereren uit de fondsen en medewerking die aan ons verleend worden, beogen we om met een kleine, vlakke organisatie te werken waarbij elkeen direct betrokken is met de kinderen. Hierdoor worden de overhead kosten tot een minimum beperkt. Elke uitgave wordt afgewogen ten opzichte van zijn rendement in functie van ons beleidsplan en budget: – Concreet en praktisch; – Directe, maar duurzame resultaten; – Geen overheadkosten in verband met vrijwilligers; – Lage overheadkosten personeel in Kenia (salaris volgens de regels van de Keniaanse kinderbescherming); – Samenwerking met lokale bevolking of partijen; – Balans tussen idealisme en realisme. (Keniaanse normen liggen een stuk lager dan de westerse); Voorbeeld: nieuwe infrastructuur of herstellingen laten we bouwen door lokale vakmensen en met een maximum aan lokale materialen met minimale ecologische footprint. De levensduur van deze gebouwen is hierdoor misschien wel korter en het onderhoud intensiever, maar de bouwkost is ook een stuk lager en het intensievere onderhoud verleent een permanente stroom aan lokale werkgelegenheid wat de sociale integratie van Kebene dan weer ten goede komt. Opvolging en controle  van de werven wordt gedaan door het bestuur, ondersteund door vrijwilligers met expertise in dit vakgebied.

 3.    KEBENE VANDAAG

3.1. WERKING IN KENIA       

LOCATIES IN EN ROND UKUNDA

WERKING IN KENYA

Kebene-Structuur_

3.1.1. KEBENE CHILDREN’S HOME

Hier wonen jongens en meisjes die jonger zijn dan 15 jaar. Zij verblijven binnen KEBENE zelf. Binnen de muren van het Children’s Home hebben we een aantal huizen ter beschikking om onze kinderen een veilige thuis te geven. De belangrijkste opdracht voor de opvang van deze groep kinderen bestaat uit voorzien van:

– onderdak, maaltijden en verzorging;

– onderwijs en educatieve begeleiding;

– medische zorg en gezondheidszorgen in het algemeen;

– opvoeding met het christelijke geloof;

– verblijven in een veilige omgeving.

Daarnaast helpen we met dit project een aantal duurzame arbeidsplaatsen creëren, niet alleen als uitstroommogelijkheden voor onze jongvolwassenen maar ook om werkgelegenheid te bieden aan kansarmen uit de directe omgeving. Via de overheden in Kenia worden de regels aangegeven voor het project. Kinderen mogen daarom maximaal tot hun 15de jaar in Kebene wonen. Terug naar hun familie is het advies, helaas is dit niet altijd mogelijk en hebben wij twijfels over hun slaagkansen.

Als project willen we hen blijven begeleiden totdat zij hun onderwijs hebben afgerond en klaar zijn voor de maatschappij. Daarom werden naast KEBENE CHILDREN’S HOME nog een aantal andere projecten verankerd:

3.1.2. KEBENE PROJECTEN

 1. YOUTHS PROJECT

Voor elk kind in Kebene Children’s Home wordt een doorloopplan gemaakt afgestemd op de persoonlijke behoeften van het kind. Het doorloopplan bestaat uit een plan voor het verblijf in Kebene Children’s Home (tot 15 jaar) en een plan voor een verblijf in Youths & Adults projecten (+15 jaar tot 18 jaar).

Vanaf 15 jaar zullen de kinderen gebruik maken van de zelfstandige hutjes gelegen op andere, veilige locaties van de Kebene foundation dan het opvangtehuis. Tijdens elke vakantie zullen zij de mogelijkheid krijgen om zich te ontwikkelen naar zelfstandigheid. Meer vrijheden maar ook verantwoordelijkheid en nog steeds strikte huisregels. De kinderen hebben een intensieve begeleiding nodig en een vertrouwensband met het juiste personeel is van groot belang voor de structuur van deze kinderen.

 1. ADULTS PROJECT

Deze kinderen hebben de leeftijd van 18 jaar bereikt in een van de begeleid wonen hutjes. Onder begeleiding leren zij voor zichzelf te zorgen en gaan van hieruit iedere dag naar school, voeren een alternerend actieplan of volgen secundair onderwijs. Zij zijn gebonden aan strikte regels in combinatie met zelfstandigheid, budget beheer en de nodige vrijheden. Vanaf 18 jaar worden deze jongvolwassenen ondersteund bij huisvestiging, sollicitaties en persoonlijke projecten in overleg, samenwerking en met gedeelde verantwoordelijkheid met hun familie, indien deze er nog zijn.

Als het kind de leeftijd van 15 jaar heeft bereikt schrijft de Keniaanse wet voor dat het kind een onafhankelijk bestaan dient op te bouwen. Kebene zal, afhankelijk van de situatie en de wensen van het kind, een voorstel doen aan de familie van het kind om een tijdelijke gezamenlijke ondersteuning van het kind te organiseren voor zover dat nodig is om een zelfstandig bestaan op te bouwen. De gezamenlijke ondersteuning wordt vastgelegd in een overeenkomst met de familie en het kind zelf. Het kind kan ook beslissen om hiervan af te zien. Het bestuur van Kebene vraagt iedereen dit te accepteren. Sponsoring achteraf is dan los van Kebene en dus voor eigen verantwoordelijkheid van de sponsor. Kebene adviseert dit niet te doen in het belang van het kind.

De meisjes en jongens zijn op aparte locaties ondergebracht. De meisjes op de Kebene – Kenyan Power locatie. De jongens op onze locatie in Mvendeni. Zij leven daar in een co-housing gemeenschap met eigen cottages waar zij individueel of per twee logeren.

3.1.3. KEBENE SUPPORT PROGRAMMA

 1. KEBENE SUPPORT PROJECT

Via KEBENE SUPPORT hebben we de mogelijkheid om beter tegemoet te komen aan de noden van onze jongvolwassenen, die aan de voordeur staan van een zelfstandig leven buiten KEBENE.  Op die manier kunnen we hen beter begeleiden en inspelen op de behoeften, die ze zelf aangeven.

 1. KEBENE HEALTH PROJECT

De gezondheidszorgen, hygiëne en de specifieke Afrikaanse gezondheidsproblemen van de kinderen krijgen extra aandacht door een intensieve samenwerking met de lokale verpleegster, in achtneming met de cultuur en Keniaanse normen.  Kebene heeft een eigen medische kamer ter beschikking. Alles wordt van dichtbij opgevolgd en we hopen op die manier te kunnen bijdragen aan de gezondheid van de kinderen en het personeel. Jaarlijks brengen de kinderen ook een bezoek aan de tandarts en zijn doktersbezoeken mogelijk indien nodig.

 1. KEBENE FARM PROJECT

Eind 2014 kocht KEBENE een stuk landbouwgrond samen met 2 partners.  Het was een grote uitdaging om tot onze eerste oogsten te kunnen komen. Aanvankelijk hadden we te kampen met ernstige waterproblemen in het droge, hete seizoen, maar dankzij de inzet en goede samenwerking van heel de Kebene organisatie hebben we een eigen waterput kunnen laten boren en een irrigatiesysteem opgezet. De put levert niet alleen water voor ons maar is tevens ter beschikking voor de lokale bevolking, weliswaar aan een kleine vergoeding. Het is de bedoeling om het gebruik en onderhoud van deze put hierdoor kostendekkend te maken.

Het landbouwproject is een investering die op termijn Kebene zal helpen om meer zelfvoorzienend te worden. In eerste instantie proberen we groenten en fruit te oogsten voor eigen gebruik in Kebene.

 1. KEBENE WORKSHOP PROJECT

Specifiek concentreerden we ons op het naaiatelier, handwerk, computer- en muziekklas. De workshops dienen om als hobbylokalen te functioneren en anderzijds om opleidingen en trainingen te geven. Tijdens de hobby tijd kunnen de kinderen zich ontplooien en op spelende wijze een opdracht uitvoeren voor eigen gebruik.

Anderzijds dienen de workshops om eigen producties op te starten met oog op verkoop in België en Nederland zodat er opbrengsten terugstromen naar Kebene en we nieuwe investeringen kunnen doen om dit project verder uit te bouwen.  We kunnen dan verder lokaal personeel aanwerven en een stukje meer zelfvoorzienend worden.

Sinds eind 2016 is ons naaiatelier actief.

In deze workshop herstellen we onze eigen kledij, maken we onze schooluniformen, muskietennetten en geven we werkgelegenheid aan de lokale bevolking.  Momenteel hebben we 2 naaisters in dienst.  Het naaiatelier werd  ondergebracht op onze “Lodges & Cottages” op enkele honderden meters van het weeshuis zelf. Hierdoor zijn er nu zeer goede contacten met het bestuur, vrijwilligers als er logerende gasten. Er is hierdoor een strakke dynamiek van kruisbestuiving ontstaan voor nieuwe producten en verfijning van de technieken.

Onze jongvolwassenen krijgen tijdens de vakantieperiode ook de kans om zich verder te verdiepen in ons naaiatelier.  Hierbij kunnen we bepaalde talenten ontwikkelen om hen kansen op de arbeidsmarkt te vergoten.

 1. KEBENE OMGEVINGSPROJECT

Met de overschotten dankzij de menige schenkingen in natura van bezoekers, vrijwilligers en gasten kunnen we jaarlijkse steun verlenen aan de plaatselijke bevolking en scholen.

Voedselpakketten en oude kledij worden door de kinderen uitgedeeld. Het is voor hun opvoeding belangrijk dat zij het concept van ‘delen’ meekrijgen. Kebene kan niet alleen krijgen zijn, maar voornamelijk ook aan elkaar ‘geven. Niet alleen binnenhuis maar ook erbuiten.

Daarnaast kan Support de lokale bevolking verder ondersteunen met onder meer waterputten, voedselpakketten en ondersteuning van scholen.

 1. Waterputten in de omgeving: Via anonieme donaties kunnen wij als project de lokale bevolking ondersteunen door onder meer waterputten te laten uitgraven in moeilijk bereikbare plaatsen. Hierbij doen we de nodige opvolging en begeleiding zodat wij als project een goed resultaat kunnen bekomen.
 2. School: Wij werken samen met lokale scholen. Op die manier helpen wij elkaar en kunnen wij ons welzijn delen met anderen.
 3. Vanuit het Kebene Support Programma ondersteunen wij ook bepaalde hulpbehoevende grotere kinderen uit onze sociale omgeving op vlak van onderwijs en huisvesting. Zij leven samen met de andere jongvolwassenen in het “Kebene Adults” programma.

3.1.4. KEBENE LODGES & COTTAGES – INLEEFREIZEN

Om het bestuur, het lokale management en de lokale staf bij te staan bij de dagdagelijkse werking van Kebene en het helpen uitvoeren van de verschillende projecten, zoeken wij constant mensen vanuit België en Nederland om ons bij te staan via inleefreizen. Deze mensen kunnen een verblijf in KEBENE combineren met een verblijf in onze eigen lodges & cottages. Uiteraard kunnen ze ook kiezen voor één van de vele hotels in de nabije omgeving.  Verblijfkosten zijn steeds voor eigen rekening. Een verschillend tarief wordt toegepast in functie het logement type en naarmate het handelt over vrijwilligerswerk te plekke of gewoon een bezoek.

We onderscheiden vier verschillende typen van inleefreizen:

 1. INDIVIDUELE VRIJWILLIGERS die de lokale staf voornamelijk bijstaan bij de dagdagelijkse taken zoals: opruimen, kuisen en onderhoud van de leef- en recreatieruimten ; huiswerk mee opvolgen, helpen en nakijken ; animeren van de kinderen via spel en sport ; kleine kinderen helpen bij het wassen en kleden ; hun kledij sorteren, herschikken, wassen ; meehelpen in de keuken bij het bereiden van de maaltijden ; boodschappen doen ; kinderen aanzetten tot persoonlijke verzorging, handen wassen, tanden poetsen, nagels knippen, …; kinderen begeleiden naar school.
 1. VRIJWILLIGERS op STAGE in functie van hun OPLEIDING: naast het bijstaan van de staf in de dagdagelijkse taken van Kebene, voeren deze vrijwilligers een specifiek project uit dat met hen en hun school afgesproken werd.

GROEPSREIZEN: met groeperingen die Kebene ter plekke komen ondersteunen wordt op voorhand in functie van de doelstellingen van deze organisaties en de noden van Kebene een specifiek programma afgesproken.

GASTEN EN SPONSORS: donateurs en sympathisanten van Kebene kunnen tevens terecht in onze lodges en cottages voor een verblijf zodat ook zij zich een tijdje kunnen inleven in het dagdagelijkse gebeuren van Kebene.

Leven in groep met mensen en kinderen uit een andere cultuur kan niet zonder de nodige afspraken. Iedereen moet rekening houden met de anderen. Het belang van de kinderen primeert. Een van onze belangrijkste doelstellingen is om de kinderen op zijn Keniaans op te voeden en zeker niet met verwesteren zodat zij straks wanneer ze het weeshuis verlaten geen verkeerde verwachtingen koesteren.

Om het voor iedereen zo helder en aangenaam mogelijk te maken tijdens zijn of haar bezoek, wordt elke bezoeker voor of bij aankomst vriendelijk verzocht een reeks van richtlijnen na te volgen.

3.2. ORGANISATIESTRUCTUUR

3.2.1. HET BESTUUR

 1. RAAD VAN BESTUUR

RAAD VAN BESTUUR – VZW KEBENE BELGIE

 • Voorzitter – Koen Heyrman
 • Secretaris -Johan Janssen
 • Penningmeester -Jill Van der Perre
 • Dagelijks beleid -Pasci Princen

RAAD VAN BESTUUR STICHTING KEBENE NEDERLAND

 • Voorzitter -Linda Baudoin
 • Secretaris -Johan Janssen
 • Penningmeester – Pasci Princen
 • Dagelijks beleid -Pasci Princen

Het mandaat van bestuurder wordt kosteloos en op vrijwillige basis uitgeoefend. De bestuurders worden benoemd door de Raad van Bestuur voor onbepaalde tijd.

 1. DAGELIJKS BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING VAN DE VZW

Buiten het feit dat de vzw en de stichting kan vertegenwoordigd worden door één bestuurder werd statutair beslist om een bijkomend orgaan in te stellen om de vzw en de stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Dit bijkomend orgaan wordt het ‘orgaan van vertegenwoordiging’ genoemd. Er werd hiervoor één persoon aangesteld aan wie de dagelijkse leiding overgelaten wordt voor onbepaalde duur. Hierna de “Dagelijks Bestuurder” genoemd.  Deze persoon wordt hiervoor vergoed via een arbeidsovereenkomst met de vzw en legt verantwoording af aan de Raad van Bestuur. Hij kan te allen tijde gecontroleerd worden door de leden van de raad van Bestuur.

Het dagelijks bestuur kan allen tijde gecontroleerd worden door de andere bestuursleden en de commissie van (effectieve) leden.

Als dagelijks bestuurder werd de heer Pasquinel Princen aangesteld.

Het uitvoeren van de bestuursbesluiten en de dagelijkse leiding van de vzw en de stichting is de voornaamste activiteit van deze persoon.

Door het Kebene netwerk op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en door deze ontwikkelingen aan de bestuursleden door te geven brengt hij de organisatie op nieuwe ideeën. In een levende dynamische organisatie worden steeds nieuwe vormen bedacht die nodig zijn om de vzw en stichting te laten doorgroeien met als doel impact te hebben in het ontwikkelingsgebied waar de vzw en stichting  zich mee bezighoudt. Een onderdeel van zijn functie is leidinggeven aan de effectieve leden en samenwerken om vorderingen te zien. Weergeven wat er is gebeurd en duidelijk maken wat er nog moet gebeuren. Bij leiding geven hoort ook hulp geven. Het bestuur let zowel op het verloop van het werk als op de sfeer in de groep en de beoogde resultaten

Specifieke taken:

 • Vergaderingen met de bestuursleden voorbereiden, voorzitten en rapporteren
 • Vergaderingen leiden met de effectieve leden van de organisatie. Hierbij hoort een volledige update van de werking ter plaatse en de planningen/activiteiten in eigen land. (Minimaal twee keer per kalenderjaar)
 • Maandelijkse opvolging en voorbereiding van de boekhoudkundige gegevens. Hieronder wordt verstaan het ingeven van inkomsten en uitgaven. Vervolgens alle gegevens doorgeven aan het accountkantoor van de vzw en stichting. Zij maken de jaarrekeningen en jaarbalansen op en ondersteunen tevens de vzw en stichting. Er voor instaan dat minimaal elk kwartaal er onderlinge vergaderingen zijn tussen het accountkantoor en het bestuurder van de vzw en stichting.
 • Cijfermatig voorbereiding en opmaken van de begrotingen voor het komende jaar.
 • Voorbereiden jaarverslag en publicatie.
 • Voorbereiden jaarrekeningen en publicatie.
 • Lokale uitgaven beschrijven, toelichten en verantwoorden.
 • Overzichtsrapport van de activiteiten in België van het afgelopen kalenderjaar.
 • Vrijwilligersoverzicht beschrijven met bijhorende omschrijvingen.
 • Fiscale gegevens van de sponsors voorbereiden, opvolgen en verwerken.
 • Geregeld de donateurs/sponsors op de hoogte brengen en het opmaken van persoonlijke briefwisseling, minimaal 2 x per kalenderjaar. Het versturen van post en mailingen beantwoorden.
 • Een nieuwsbrief opstellen, minimaal 6x per kalenderjaar met voldoende informatie aangaande het project en de nevenactiviteiten in en rond het kindertehuis Kebene.
 • Opmaak van de website (www.kebene.com), regelmatig aanpassingen doen zodoende dat de informatie up-to-date blijft. Vervolgens ook alle andere promotiekanalen ondersteunen. (Facebook, Twitter, Instagram)
 • Ondersteunen en de opmaak van promotiemateriaal zoals flyers, brochures, informatiemappen en ander bruikbaar materiaal om Kebene zo goed mogelijk te kunnen promoten.
 • Uitwerken van het Kebene magazine en dit verdelen.
 • Afspraken maken en persoonlijk bezoek brengen aan de huidige vaste sponsors, overzicht in een agenda bewaren en voorleggen.
 • Afspraken maken en persoonlijk het Kebene project vertegenwoordigen naar mogelijke toekomstige sponsors, overzicht in een agenda bewaren en voorleggen.
 • Bezoek en presentaties geven aan missiegroepen, serviceclubs, scholen, verenigingen, ect.
 • Informatieavonden organiseren in Vlaanderen om nieuwe sponsors en vrijwilligers aan te trekken.
 • Werkbezoeken voorbereiden en werkplannen maken met betrekking op de werking en structuur van het kindertehuis.
 • Begeleiding van vrijwilligers en persoonlijke ontmoeting om de huisregels en takenpakket toe te lichten. Hen voorbereiden op hun vertrek en bijstaan in al hun voorbereiding zodat zij correct geïnformeerd zijn om hun verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen.
 • Opvolging vrijwilligers na hun verblijf om hen persoonlijk te bedanken en te informeren naar hun ervaringen, opmerkingen of adviezen (feedbackformulier).
 • Opvolging van de “Kebene Friends en Heatlh sponsors” (donateurs).
 • De promostand van Kebene aanvullen en voorzien van alle bruikbare verkoopartikelen.
 • Meermaals per jaar algemeen ontmoetingen en werkvergaderingen inplannen met effectieve leden, specifiek in de verschillende commissies
 • Persoonlijke gesprekken en vergaderingen voeren per commissie
 • Elk kwartaal een vergadering met de medeoprichtster Arianne Dorst (Stichting Kebene Nederland) om alles te bespreken betreffende het kindertehuis, voorbereidingen werkbezoek en takenverdeling, missie, visie, aanpak en resultaat bespreking.
 • Sponsorplannen opmaken, uitgebreid overzichten en planningen maken. De resultaten verantwoorden.
 • Op jaarbasis minstens 3 werkbezoeken afleggen aan de Kebene Foundation in Kenia.
 • Een agenda aanhouden waarbij duidelijk aangegeven wordt op welke tijdstippen hij zich inzet en ten dienste van Kebene actief is, zowel in België als elders . Deze agenda kan ten allen tijde geraadpleegd worden door het bestuur.
 1. EFFECTIEVE LEDEN

De Raad van Bestuur kan beslissen om natuurlijke personen te laten toetreden als effectieve leden. Deze leden zetten zich belangeloos en onbezoldigd in voor de vzw en stichting . Zij doen aan algemene fondsenwerving en oefenen een adviserende rol uit.  Momenteel zijn volgende effectieve leden op vrijwillige basis toegetreden, elkeen met een specifieke focus: Koen Heyrman, Nathalie Simonis, Hans Jaspers, Ann Lavato, Robin De Palmenaer, Christel Cop

Adviserende leden olv. Jan Francois: Team Head Up, Ria Nagels, Dominique Verbeeck

Rechten en plichten effectieve leden:

Elk effectief lid zal mee deel uitmaken van de algemene vergadering en er stemrecht hebben. Uitdrukkelijk word vermeld dat er geen ledenbijdrage van toepassing is.

Zij hebben het recht om een algemene vergadering samen te roepen. De leden zullen door de raad van bestuur minstens 8 kalenderdagen op voorhand uitgenodigd worden op een vergadering.

Er is een gelijk stemrecht voorzien. Voor de oprichters is er een afwijking met een toekenning uitgebreider stemrecht en de toekenning van vetorecht of een verbod van stemming in geval van tegenstrijdigheid van belangen ect.

Elk lid kan zich door volmacht laten vertegenwoordigen door een ander lid van de vzw en stichting

De leden hebben het recht om onder meer de notulen van de algemene vergadering, de notulen van de raad van bestuur, boekhoudkundige stukken, enz. in te zien op de zetel van de vzw en stichting. Zij dienen daartoe een verzoek in te dienen bij de raad van bestuur met wie een datum en een uur wordt afgesproken. De statuten kunnen nadere regels bepalen ter zake de organisatie van het inzagerecht.

Enkel de algemene vergadering kan een lid uitsluiten. Hiervoor is een tweederdemeerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. De raad van bestuur kan het ontslag van een lid nooit weigeren.  De organisatie van de vzw en stichting zijn aan elkaar gekoppeld  om eenvoudiger sponsoring te kunnen ontvangen uit België en Nederland is ervoor gekozen een Belgische vzw en Nederlandse stichting op te richten met hetzelfde doel en beleid. De vzw en stichting houden ieder een eigen rekening en verantwoording bij.

Gedragscode

Het bestuur draagt integriteit in de meest brede zin hoog in het vaandel. Dat betekent dat tegenstrijdigheden tussen persoonlijke (financiële) belangen en het bestuurslidmaatschap vermeden worden. De kosten die bestuursleden maken voor vergaderingen, etc. komen in aanmerking voor rekening van de vzw en stichting.

 Vergadercyclus

De Raad van Beheer vergadert minimaal twee keer per jaar samen met het orgaan van vertegenwoordiging en verder zo vaak als een minimum van twee bestuurders dit wenselijk achten. Tijdens de vergadering dient het beleidsplan als uitgangspunt om de voortgang te toetsen. Elke bestuurder kan daarnaast onderwerpen aandragen voor de vergadering.  Het is mogelijk dat de effectieve leden worden uitgenodigd op de vergaderingen.

 Financieel jaarverslag

Het bestuur legt middels een financieel jaarverslag verantwoording af voor het door haar gevoerde beleid over een kalenderjaar. Het jaarverslag zal jaarlijks vóór 1 april verschijnen.

3.2.2. DE LOKALE ORGANISATIE

Het bestuur van de vzw en stichting leidt in Kenia het project zelf. Dit wordt gedaan in de vorm van een Foundation. De organisatie van deze Foundation is nagenoeg hetzelfde opgebouwd als de Stichting en de VZW. Naast de oprichters Pasci en Arianne zijn er twee personen medebestuurders in Kenia, mevrouw Mildred Ajaa en Dr.Patroba Onkoba.

Voor de periodes per jaar dat Pasci niet zelf aanwezig kan zijn in Kenia, wordt het project gecoördineerd door Mevrouw Mildred Ajaa en het management. Hiervoor ontvangt zij een basisvergoeding. Zij is sedert de start actief in het opvangtehuis. Doorgaans zijn er bij hun afwezigheid dan wel effectieve leden en/of andere vrijwilligers aanwezig.

In het tehuis is professioneel personeel aangesteld dat voldoet aan de eisen die zijn gesteld door de Keniaanse kinderbescherming (het Child Department). Het personeel werkt volgens een vast schema en krijgt hiervoor een marktconform salaris.

Het bestuur en het personeel voert de volgende activiteiten uit:

 • De dagelijkse opvang van de kinderen in het opvangtehuis en de kinderen ouder dan 18 jaar in de begeleid wonen projecten.
 • Wekelijks contact onderhouden met de school om (school)resultaten en aanwezigheid te bespreken.
 • Het periodiek contact met Keniaanse kinderbescherming.
 • Het onderhoud van de gebouwen.
 • De aansturing van het personeel.
 • De opvolging van alle activiteiten.
 • Organisatie en werking van het tehuis.

Dagelijks wordt door de manager van het tehuis aan het bestuur gerapporteerd. Deze rapportage bevat een financieel overzicht en een weergave van de individuele schoolprestaties en een overzicht van de algemene gang van zaken. Bij calamiteiten, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte van een kind, wordt er tussentijds contact opgenomen met het bestuur.

Het plaatselijke team dat instaat voor het dagelijks beheer van het project alsook voor de opvoeding en ondersteuning van de kinderen, bestaat uit een administratieve ploeg, maatschappelijk werkers, opvoeders, kook- en onderhoudsmensen, bewaking, verpleging, enz.

Het personeel van Kebene is geselecteerd op basis van ervaring en professionaliteit. We zijn gestart aan een professionalisering van het management dat op langere termijn zijn doelen moeten behalen. We zijn ervan overtuigd dat dit de meest efficiënte manier is om de toekomst van de kinderen te verzekeren. De beslissingen zijn in het belang van de kinderen genomen en wij geven dan ook alle vertrouwen aan ons nieuw personeelsteam.

Kebene Foundation Kenya

 1. Raad van Bestuur:

Pasci Princen – CEO

Ajaa Mildred – Director KE

Jo Jansen – Penningmeester

Jan Francois – Secretaris

 1. Management:

Sarah Nellie Were – Algemeen manager

Kennedy N’ganga – Assistent Manager

Naomi Narry Mudibo  – Sociaal assistent / administratief

Joseph Ondijo – Sociaal assistent

 1. Staff

Kebene Children’s Home

Josiah Kalulu Muthangya  – Kok

Jedida Wawuda – Huismoeder

Esther Kokay – Huismoeder

Elizabeth Muthoni – Huismoeder

Hamisi  – Klusjesman

Ogam John – Begeleider

G4S Johnson – Dagwaker (security)

David Simiyu Mutambo  – Nachtwaker

Jozeph Onapaa – Tuinman

Kebene Projecten

Youths & Adults worden bijgestaan door de sociale assistenten Naomi, Ogam en Joseph. Zij houden de schoolresultaten en de financiën bij van de jongvolwassenen. Zij hebben de nodige opleidingen en ervaringen hieromtrent.

Kebene Support

Violet Maganga  –  Verpleegster

Chaka – landbouwer

Dorcas  – baby care

Esther Anyango Malala – naaister

Mariam Mohammed – naaister

Kebene Lodges & Cottages

Hamisi Ngumbao – Verantwoordelijke & Host vrijwilligers

Irene  Milaho – Schoonmaakster

Joseph Onapaa –  Nacht bewaker

3.2.3. LOKALE SAMENWERKING

 1. Samenwerking met het ‘Departement of Children Services’

Contactpersoon: Zephaniah Apoko

Het is belangrijk om een goede samenwerking tussen het Kebene project en de lokale overheden.  Alle regels moeten strikt nageleefd worden en maandelijks is er inspectie die kan bijsturen waar nodig.

 1. Overige samenwerkingen in Ukunda

Kebene werkt samen met een geselecteerde groep uit de lokale bevolking om het vertrouwen en de veiligheid van het project te bewaren.

Voorbeelden:

Kerken:                  Diani Beach Worship Church en Seventh Day Adventist Ukunda

Aannemer:            Francis Mugendi

Bank:                      Diamond Trust Bank – Ukunda Branch

Hospitaal:              Baharini Clinic olv. Dr. Patroba Onkoba

Scholen:                 Babla Secondary School – Chief Bongori Secundary School – Chelelmuk for boys – Kipsigis Girls High School – Kingwede Secundary School – Kaya Tiwi Secundary School – Langata Boys School – Mekeala Alexander School – Matuga Girls High School – Murray Girls Secundary – Moi Kadzodzo Girls Secundary – Mvendeni Secundary School Mwakwani Secundary School – Poletechnic Secundary School Ukunda – Redeemed Secundary School Ukunda – Shimo La Tewa High School – Voi Secundary School  – Waa Girls Secundary School – Word of Life Academy.

3.2.4. INTERNATIONALE SAMENWERKING

Pasci is vaak ter plaatse aanwezig. Indien dit niet het geval is, coördineert het management en mevrouw Mildred Ajaa de projecten. Doorgaans zijn er dan wel effectieve leden en/of andere vrijwilligers aanwezig aan wie sturing gedelegeerd kan worden.

De doelstellingen van het verblijf van Pasci:

Corrigeren, begeleiden en organiseren van betere leefomstandigheden voor de kinderen en hun gemeenschap.  Opvolging van structurele projecten in de omgeving van het kind, school, maaltijden, gezondheidszorg en andere benodigdheden. Begeleiding van de leefgemeenschap op lange termijn, alle kinderen meer kansen bieden op een beter leven.

Doelstellingen van het verblijf van de effectieve leden:

 • Algemene opvolging en controle van de structuur en werking.
 • Opvolgen, ondersteunen en implementeren van de lopende projecten.
 • Begeleiden van specifieke projecten (Kebene Support)
 • Verzorgen en opvolging gezondheidszorgen (Kebene Health).
 • Ondersteuning en advies voor het financiële beleid (kosten optimalisatie, gebruik van systemen,….).
 • Workshop projecten assisteren en advies verstrekken voor nieuwe ontwikkelingen in het kader van werkgelegenheid en zelfredzaamheid.
 • Adviseren en organiseren van nieuwe activiteiten met de kinderen.
 • Advies verstrekken voor de verdere uitbouw van Kebene in functie van duurzaamheid en zelfredzaamheid.
 • Besprekingen met het personeel en hen begeleiden in hun opleiding.
 • Besprekingen en begeleiding van vrijwilligers ter plaatse om optimaal gebruik te kunnen maken van hun professionele kennis.
 • De uitbouw en renovaties van de infrastructuur mee opzetten, uitvoeren en controleren.
 • Assistentie verlenen voor een goede PR met de lokale autoriteiten en de lokale samenwerkingspartners van Kebene.

Doelstellingen van het verblijf van de vrijwilligers:

 • Medewerking verlenen aan de dagelijkse verzorgingstaken met betrekking tot het Children’s home.
 • De verzorging en gezondheidszorgen voor de kinderen (Health).
 • Kinderen bijstaan in hun studies.
 • Activiteiten met de kinderen organiseren en uitvoeren in samenwerking met de lokale staf.
 • In afspraak met het bestuur aan specifieke projecten meewerken of eventueel zelfs nieuwe opzetten, uitvoeren en de bevindingen rapporteren.
 • Meewerken aan de uitbouw en renovatie van de infrastructuur voor Kebene.

4.    KEBENE MORGEN

Het Kebene project blijft voorstander van kleinschaligheid met grote betrokkenheid en integratie in de Kenyaanse maatschappij.

De werking van het geheel werd kritisch herbekeken. Een aantal doelstellingen werden vooropgesteld om het project in de komende beleidsperiode nog beter te integreren in de problematiek van kinderen in nood en verder te stroomlijnen, voornamelijk in de zin van onze kernactiviteiten en een duurzame toekomst, zowel voor de uitstromende jongvolwassenen als het autonoom voortbestaan van het project zelf via een grotere zelfredzaamheid:

4.1.    KEBENE CHILDREN’S HOME

De huidige structuur en werking loopt in goede banen. Getuige hiervan is niet alleen het attest dat Kebene op 3 september 2018 van het Departement of Children’s Services mocht ontvangen (zie bijlage 1.), maar heel zeker ook de positieve feedback die we van vrijwilligers en bezoekende sponsors het afgelopen jaar ontvingen. We willen echter heel zeker niet op onze lauweren rusten en blijven verder optimaliseren in functie van het wel en wee van onze kinderen.

 1. Om dit in goede banen te houden zullen we ernaar streven om permanent controle ter plaatse te hebben door een goede planning. Hierbij beogen we om zoveel mogelijk steeds een lid van het bestuur of een effectief lid aanwezig te hebben ter begeleiding van het personeel en de kinderen. Dit door een goede aangepaste jaarplanning en delegatie van taken en verantwoordelijkheden tussen deze leden.
 2. Verder willen we bijkomende opleidingen en cursussen voordragen en werken naar een betere werking met oog op zelfvoorziening op lange termijn, o.a. door de algemene administratie te professionaliseren, het management verder op te leiden om taken en verantwoordelijkheden van het bestuur te kunnen overnemen (administratieprogramma, advocaatbezoeken, registraties,…).
 3. De infrastructuur van het Kebene Children’s Home aanpassen en herinrichten volgens de noden van haar bewoners. Grotere kinderen (>+15 jaar) stromen door naar het Kebene Youths Project waardoor er plaats vrijkomt voor nieuwe kleintjes. In overleg met het “Child Department” worden bijkomende behoeftige peuters opgevangen. Kinderen groeien op waardoor we systematisch de indeling van onze beschikbare ruimten dienen aan te passen volgens de noden per leeftijdscategorie. In 2018 wordt het aantal kleine kinderen uitgebreid. Hiervoor werden de accommodaties voor de kleine kinderen uitgebreid. Naarmate zij opgroeien zullen we ook de accommodaties voor de grotere kinderen (10-15 jaar) optimaliseren zodat elkeen kan genieten van aangepaste accommodatie.
 4. Het Kebene Children’s Home uitbreiden om noodlijdende, minderjarige moeders met baby op te vangen via de uitbouw van een BABY CARE PROJECT.
 • Kinderen in nood opvangen is een nobel doel, maar zorgen dat kinderen niet opgevangen hoeven te worden gaat toch nog een stap verder. In Kenya komen minderjarige moeders zowel sociaal als economisch in de problemen wanneer zij ongepland zwanger geraken. Zowel de man als hun familie laten hen dan vaak in de steek. Families verstoten hen omdat een minderjarige alleenstaande moeder sociaal niet aanvaard wordt. Babyvoeding is voor Kenianen zeer duur. Borstvoeding gedurende de eerste zes maanden is dan ook alomtegenwoordig. Door de zorg voor hun kind hebben minderjarige moeders tijdgebrek voor volwaardig werk. Hun levenskost stijgt. Bovendien worden zij maar al te vaak ook sociaal verstoten. Zij komen dan onwillekeurig terecht in de vicieuze armoedecirkel. Voor hen zit er dan niets anders op dan hun kind af te staan. Hoe hard ze dit ook vinden.
 • Gedurende 10 jaar heeft Kebene met hart en ziel zich aan de opvang van deze kinderen gewijd. Om de familieband te behouden gaan de kinderen tijdens de grote vakantie steeds enkele weken terug naar hun families. De Keniaanse wet voorziet dat kindertehuizen de band tussen kind en familie dient te behouden.
 • Aangezien ons KEBENE-kinderhuis nu al enkele jaren op goed geïntegreerde manier in Kenia werkt, denken wij gereed te zijn om een stap verder te zetten en te pogen een grotere impact te verlenen door het afstaan van jonge kinderen te voorkomen via een bijkomende werking. Hiervoor willen wij het concept van ‘BABY CARE implementeren:
  • Opvang, ondersteuning en begeleiding van minderjarige moeders met baby in nood zodat zij tot hun meerderjarigheid hulp krijgen voor de zorg voor hun kind en zij zich dan sociaaleconomisch terug kunnen integreren in de Keniaanse samenleving.
  • Voeding: alleenstaande minderjarige moeders staan economisch te zwak om na borstvoeding baby’s om te schakelen naar gezonde vaste voeding. Wij voorzien dan ook gezonde maaltijden en snacks voor moeder en kind in functie van de noden van beiden.
  • Gezondheid- en personenzorg: om een direct en permanent antwoord te kunnen bieden aan de gezondheidsproblematiek van mensen die uit een marginale situatie komen, voorzien wij een fulltime verpleegster samen pet programma’s voor personenzorg, uitgewerkt in samenwerking met het RHIZO Kortrijk.
 • Educatieve vorming: sinds 1 januari 2018 heeft de Keniaanse overheid het leerprogramma voor kleuterscholen ernstige restricties opgelegd waardoor de meeste scholen nu een onaangepast kleuterprogramma hebben. Hierdoor is het momenteel beter om zelf met aangepaste programma’s en activiteiten te werken voor kleuters van 3 tot 5 jaar. Nu reeds hebben we een aantal kleintjes in Kebene die nog niet schoolgaand zijn en waarvoor een directere en meer aangepaste opvang beter zou zijn. Deze zullen onmiddellijk in het “baby house” ondergebracht worden zodat zij er mee kunnen lopen in het educatieve programma voor de kleuters.

In de toekomst zullen wij ons voor de werving van vrijwilligers voor Kenya speciale vacatures openstellen voor deze begeleiding.

 • Het Baby Care Project stelt ons in de mogelijkheid om ook aan dagopvang van andere baby’s en kleuters te doen zodat er een bredere sociale impact ontstaat en het project tevens gedeeltelijk financieel zelf bedruipend wordt. Op onze “Kebene – Kenya Power” locatie beschikken we over voldoende ruimte en infrastructuur om er naast de moeders met kind ook een ..-tal baby’s en kleuters gedurende de dag op te vangen zodat jonge moeders de handen vrij krijgen om zich economisch verder te kunnen handhaven.

Tarieven dagverblijf:

 • Sociaal tarief voor alleenstaande moeders met een laag inkomen zodat zij ondanks hun beperkt inkomen goede zorg voor hun kind krijgen en toch hun economische activiteit kunnen handhaven.
 • Normaal tarief voor moeders met een hoger inkomen of voor tweeverdieners. Hierdoor beogen wij het project op termijn minstens voor een deel zelf bedruipend te maken.
 • Praktische uitvoering van een testfase gedurende 3 jaar:
  • Onderzoek van alle noden en verplichtingen werd in de eerste helft van 2018 uitgevoerd. Dit omvatte studies naar:
   • Materiele noden.
   • Personeel en organigram.
   • Financieel plan
  • Startfase – najaar 2018 tot voorjaar 2019 (droog seizoen)
   • Gebouw en inrichting: minimale dimensies – uit te breiden volgens behoeften en financiële mogelijkheden.
   • Uitwerking van procedures voor individuele opvang en begeleiding van moeder en kind.
   • Personeel: selectie, aanwerving en opleiding.
  • Financiering
   • Per moeder-kind zullen wij 2 sponsors aantrekken aan een tarief van elk 1€/dag.
   • Kebene kleuters (0-5 jaar) hebben nu reeds elk 3 sponsors die hen maandelijks ondersteunen met 25€.
  • Uitstroomprogramma
   • Het is de bedoeling dat minderjarige moeders met baby opgevangen worden totdat zij meerderjarig worden of totdat zij zich terug kunnen integreren in hun familie of sociale omgeving. Van zodra zij binnekomen dient onmiddellijk een individuele begeleiding te starten om hen zo snel mogelijk weer autonoom de Kenyaans maatschappij te laten instappen. Hoe sneller dit op goede manier kan gebeuren, des te groter wordt de impact van dit project.
   • Job opportuniteiten voor laagopgeleiden zijn beperkt in Kenya. Het aantal laaggeschoolden is erg groot. Vandaar dat we ons tijdig zullen moeten beraden hoe deze vrouwen snel weer aan een zelfstandig bestaan te helpen. Dit vergt waarschijnlijk een project op zich.
   • 80% van de arme Kenianen overleven dankzij kleinschalige landbouw. Menige Keniaanse vrouw heeft hiervan al een beperkte kennis vanuit haar jeugd. Kebene heeft al heel wat landbouwkennis en ervaring via het ‘Moestuin Project’ opgedaan. Een optie zou eruit kunnen bestaan om een stuk landbouwgrond in de onmiddellijke omgeving van Ukunda te betrekken. Hierop krijgt een job loze vrouw met kind bij haar uitstroom een stuk met hut, materiaal en zaden toegewezen zodat ze er op zelfstandige basis haar eigen landbouw kan voeren. Opleiding kunnen we geven vanuit ons eigen landbouwproject. Wanneer we deze vrouwen dan samen in coöperatieve kunnen laten fungeren, waarbij taken verdeeld worden, ontstaan er ook job opportuniteiten voor hen in de secundaire sector (verkoop van de teelten, administratie, logistiek, etc.). Het geheel wordt opgezet vanuit de idee van een terugverdienmodel, waarbij de vrouw haar hut en land huurt aan een sociaal-tarief en haar materiaal en zaden koopt via een lening met lage rentevoet. Met deze opbrengsten kan de coöperatieve op termijn een zelfstandig leven gaan leiden en zelf investeren in bijkomend land en verdere toepassingen.

4.2.    KEBENE PROJECTEN

YOUTHS, ADULTS & SUPPORT-KIDS

Vanuit onze ervaring met uitstromende jongvolwassen hebben wij begrepen dat als we jongeren nog beter willen voorbereiden op een zelfstandig leven in de Kenyaanse maatschappij, we hen enerzijds meer autonomie moeten geven, maar anderzijds ook meer individuele begeleiding zodat zij geholpen worden om klaar te zien in wat hun reële kansen zijn, hen helpen hierin keuzes te maken en hen coachen om deze dan ook waar te maken.

Daarom denken we dat we hen beter allen samen kunnen onderbrengen op één enkele locatie, waar ook een lid van het lokale management woont. Hierdoor beogen we om jongvolwassenen op een meer spontane, informele manier door het lokale management te kunnen laten begeleiden in hun stappen naar een zelfstandig bestaan.

4.3.    KEBENE SUPPORT

HEALTH PROJECT

Kinderen in een gesloten gemeenschap hebben veel aandacht nodig, niet alleen op fysiek vlak maar ook psychisch.  Vermits de omstandigheden waar de kinderen uit komen, voor ze bij Kebene terecht kwamen, dikwijls hartverscheurend waren, onderzoeken we de mogelijkheden om een psycholoog aan te stellen om dieper te zoeken naar vormen van frustratie of trauma.  In de toekomst zullen we ons verdiepen in deze problematiek.

Naast twee keer per week een professionele verpleegster aanwezig te laten zijn voor de verzorging van de kinderen, zullen we ook op gelijk welk moment beroep op haar kunnen doen van zodra het Baby Care Project opgestart zal zijn. Daar zal immers permanent een verpleegster van ons aanwezig zijn op vaste basis.

Samen met stage vrijwilligers zullen wij kijken om verder te werken aan de optimalisatie van de gezondheid van de kinderen met de middelen die er ginder zijn en met wat ons vanuit Europa geschonken wordt.

 1. KEBENE FARM – MOESTUIN

Aanvankelijk werd het landbouwproject opgezet samen met 2 Kenyaanse mede-eigenaars. Dit bemoeilijkt de beslissingsprocessen waardoor het project een trage evolutie kende.

Als doel stelden we om in eerste instantie fruit, groenten en een kleine veestapel voor gebruik binnen Kebene te verkrijgen. Anderzijds willen we er ook een educatief programma voor onze kinderen kunnen voeren in functie van zelfredzaamheid via kleinschalige landbouw. Immers, 80% van de arme Kenyanen overleeft dankzij kleinschalige landbouw!

Om dit te verwezenlijken denken we dat het beter is om af te stappen van het idee van een grote boerderij met lokale partners en zelf ons eigen kleinschalig project te gaan voeren volgens onze eigen noden. Hiervoor moeten we dan wel uittreden uit de samenwerking met de 2 lokale mede-eigenaars, ons eigen terrein met waterpomp en gebouwen afzetten ten opzichte van de anderen en onze teelten eventueel overbrengen naar onze eigen terreinen. Vervolgens kunnen we ons dan eerder gaan richten op een moestuin met ananassen, bananenbomen, passievruchten, watermeloenen, tomaten, pepers, …, samen met een kleine veestapel van geiten, kippen en enkele koeien.

Via stage-vrijwilligers kunnen we gaan kijken op welke wijze deze kleine boerderij te intensifiëren met technieken van bij ons die daar toepasbaar zijn, zodat we op termijn niet alleen de oogsten gebruiken om Kebene van verse groenten en fruit te voorzien, maar ook om een deel op de lokale markten te laten verkopen. Met deze opbrengsten kan Kebene dan opnieuw investeren in landbouwgewassen en bijdragen aan de financiering van het ganse project.

Dit “Moestuin Project’ geeft dan niet alleen opportuniteiten in opleiding en tewerkstelling voor de lokale bevolking, maar ook mogelijkheden tot stages en opleidingen zowel voor onze eigen jongeren als voor studenten uit België en Nederland.

 1. DE WORKSHOPS

Bedoeling is om tijdens de verschillende workshops in de vakanties  om de kinderen zich te laten vermaken, hobby’s uit te oefenen en vrijwilligers specifieke opleidingen te laten geven vanuit hun beroepskennis of hobby: cursus handwerk, muzieklessen, computerlessen,  mani- & pedicure,…

De andere momenten zouden de workshops tevens gebruikt worden om onze eigen producties op te starten met oog op verkoop in België en Nederland zodat opbrengsten terug naar Kebene stromen en we nieuwe investeringen kunnen doen verder een stukje meer zelfvoorzienend te worden.

 1. Het naaiatelier ging van start in 2016, kende een trage maar positieve evolutie, totdat het verplaatst werd naar de Lodges & Cottages in 2017. Hierdoor is er een veel grotere dynamiek ontstaan tussen het lokale management, onze vrijwilligers en de naaisters. Waar het naaiatelier oorspronkelijk in het beste geval kostendekkend was doordat er onze eigen kledij, schooluniformen en muskietennetten gemaakt werden, kunnen we het nu verder uitwerken tot een profit center voor Kebene. De eerste bestellingen van afnemers in België en Nederland liepen reeds binnen. In het kader van een verdere zelfredzaamheid van Kebene zullen we ernaar streven om verdere handelaars te zoeken voor onze producten, zowel in Kenia, België als Nederland.
 2. Handwerk – Het aantrekken van andere ambachtslui naar onze workshop zoals hout- en metaalbewerking om zelf producten te maken zodat kinderen mee deze ambacht zouden kunnen leren en de producten dan op onze menige representaties van Kebene in België en Nederland zouden kunnen verkopen, bleek al snel economisch en juridisch geen haalbare kaart. Vandaar dat we nu zullen opteren om afspraken te maken met producerende derden in Kenya, zodat we van hen producten kunnen betrekken voor verkoop op onze representaties of misschien straks ook online, onder de strikte voorwaarde dat als er kinderen aangeven deze ambacht te willen leren, zij bij hen een opleiding kunnen krijgen en er ook een tijd stage te lopen. Dit in het kader van een verdere zelfredzaamheid van Kebene zelf en vakmanopportuniteiten voor uitstromende jongeren. Als tegenprestatie helpen we deze vaklui om hun producten verder te professionaliseren in functie van de westerse markten.
 3. De computerklas werd in 2015 dankzij een donatie ingericht maar bleek, al snel technisch geen haalbare kaart. Vandaar dat we deze activiteit verder aan de zorg van scholen en gespecialiseerde derden verder zullen overlaten.
 4. Muzieklessen: gezien de grote afstand ten opzichte van onze centrumlocatie werden de lokalen slechts sporadisch voor muziekonderricht gebruikt. Muzieklessen worden heel vaak spontaan door vrijwilligers in het Children’s House georganiseerd. Daar beschikken we immers ook over een leslokaal en vrijetijdsruimten die hier beter geschikt voor zijn.
 5. De Mani- & pedicure activiteit te Mvendeni trok niet aan gezien de afgelegen en arme omgeving. Vandaar dat het beter was om deze activiteit in de Cottages en Lodges te voeren. Hier is er niet alleen een directe wisselwerking met de mensen die er logeren, maar kunnen we ook genieten van bijkomende klanten uit sympathiserende hotels en resorts uit de directe omgeving. Dit verleent Kebene niet alleen inkomsten en job opportuniteiten voor jongeren, maar tevens ook een grotere naambekendheid in het toeristische Diani Beach.

Conclusie:

 1. Om aan de praktische opleidingsbehoeften en jobs voor onze uitstromende kinderen te voldoen zullen we ons in de nabije toekomst eerder richten op samenwerking en interactie met externe partijen waarmee we in Kenia via onze lokale werking betrokken zijn, dan hiervoor zelf bijkomende projecten binnen het Kebene gebeuren op te starten.
 2. KEBENE OMGEVINGSPROJECT

Behoeftige ex-Kebene jongeren

Wanneer jongeren Kebene verlaten hebben zij het vaak niet gemakkelijk om zich te redden in de harde Kenyaanse maatschappij. Kebene voorziet voor elke jonge volwassene een uitstapbegeleiding zoals eerder aangehaald. Daarna is het de bedoeling dat zij zelf op eigen benen hun weg gaan in Kenya, onafhankelijk van sponsoring. Vaak merken we echter dat jongeren uit gemakzucht zich terug richten tot hun oude peters en meters voor verdere steun. Alhoewel we deze mensen ten stelligste afraden hierop in te gaan, merken we dat dit toch maar al te vaak gebeurt met het risico bedeljongeren te krijgen. Vandaar dat we ons in de toekomst moeten verdiepen in een betere communicatie hierover en verdere richtlijnen verstrekken aan onze achterban hoe hiermee om te gaan.

Behoeftige Derden

Binnen het educatief kader voor de kinderen blijft het de bedoeling om met de overschotten van Kebene verder jaarlijks steun te verlenen aan de plaatselijke bevolking via waterputten, voedselpakketten, ondersteuning van scholen en opvang van enkele grotere kinderen die dreigen door de mazen van het lokale sociale net te vallen.

4.4.    KEBENE LODGES & COTTAGES

 1. LOGEMENT
  • Vernieuwing van alle oude daken, renovaties
  • Herinrichten van de gezamenlijke ruimte voor de vrijwilligers
  • Safety: installatie van automatische nachtverlichting en camerabeveiliging
 2. CATERING, BEVERAGES & UITSTAPPEN
  • Herinrichting van de dining room en een droogloop maken naar de keuken
  • BBQ-concept verder uitwerken
  • Vrijetijdsprogramma’s opmaken voor de vrijwilligers
  • Richtlijnen voor de vrijwilligers voor gedragscodes en prijzen buitenhuis.
 3. WORKSHOP – NAAIATELIER
  • Herinrichten voor een beter comfort va onze naaisters
  • De beveiliging van toestellen en goederen verhogen
  • Stock controle optimaliseren

4.5.    ORGANISATIESTRUCTUUR

Voor een goed beheer en controle over het geheel dient, gezien de grote dynamiek van dit project, de organisatiestructuur systematisch aangepast te worden conform de wisselende noden.

 1. RAAD VAN BESTUUR – KEBENE VZW EN STICHTING (werking in België en Nederland)

In 2018 werd de samenstelling en werking van de Raad van Bestuur voor vzw en stichting herschikt en herschreven zodat alle mandaten, verantwoordelijkheden en functies nu helder uitgelijnd staan volgens onze actuele werking. Zie punt 3.2.1.

 1. RAAD VAN BESTUUR – FOUNDATION (werking in Kenia)

De huidige raad van bestuur van de foundation in Kenia werd samengesteld op basis van de historische inbreng van deze leden in Kenia. Om de Moestuin en Baby Care projecten zoals hierboven aangegeven uit te werken zijn hiervoor herschikkingen nodig. Deze zullen in 2019 doorgevoerd worden. Dit zal bijgevolg leiden tot een nieuwe samenstelling en registratie van dit bestuur.

5.    FINANCIEN

5.1.    INKOMSTEN

 1. Donaties

De activiteiten van de vzw worden gefinancierd door giften, sponsoring en donaties. De vzw en stichting werkt met particulieren en organisaties die incidenteel of periodiek een bedrag storten. Elk kind heeft drie vaste sponsors die ieder periodiek een bedrag van EUR 25,- overmaken. Daarnaast zijn er de Kebene Friends en Kebene Health sponsors die maandelijks een bedrag naar keuze overmaken. Hier is geen minimumbedrag voorzien.

 1. Acties

Doorheen het jaar worden er een groot deel van de fondsen opgehaald door zelf sponsorevenementen op te zetten, acties uit te zetten op scholen of door bij service clubs langs te gaan.

 1. Kebene Lodges & Cottages

De Kebene Lodges & Cottages is een uniek concept, voor een accommodatie in stijl.  Kebene Lodges & Cottages zorgt ervoor dat je het typisch Afrikaans gevoel niet verliest.  De lodges zijn klein en voorzien van een eigen doucheruimte, wasbak en toilet. Slaapgelegenheid tot maximaal 2personen.  De cottages zijn groter en geven slaapgelegenheid aan 2 tot 4 personen, een ruimere doucheruimte, wasbak, toilet en een eigen keuken + zitruimte.  Alle hutten zijn afgewerkt met typische makuti daken (stro/riet). De kok zorgt voor een klein ontbijt.  De kamers worden twee keer per week schoongemaakt en elke dag is er een tuinman aanwezig om in orde en netheid te voorzien.  Dranken zijn beschikbaar aan de bar aan democratische prijzen.

Gasten en sponsors kunnen sinds juli 2016 terecht in de Kebene Villa. Deze kleine villa werd opgericht op vraag en via ondersteuning van sponsors. Zij kadert in onze politiek om rond het opvangtehuis zoveel mogelijk duurzame arbeidsplaatsen te creëren. Niet alleen als uitstroommogelijkheden voor onze jongvolwassenen maar ook voor werkgelegenheid aan kansarmen uit de directe omgeving. Er zijn geen financiële voordelen voor sponsors bij de huur van deze villa. Het is onze doelstelling om onze gasten en sponsors de kans te bieden de villa te huren, inclusief huishoudhulp.  De huuropbrengst gaat integraal naar KEBENE CHILDREN’S HOME, die op haar beurt de jongvolwassenen een fair loon toekent en systematisch de kwaliteit evalueert en bijstuurt. Dit is niet alleen voor onze jongeren een belangrijke stap naar zelfvoorziening maar geeft het opvangtehuis ook wat meer autonomie.

 1. Workshops en moestuin

In 2014 werden de eerste stappen gezet om het project financieel minder afhankelijk te maken van steun uit België en Nederland. Het doel is om binnen 10 jaar zo goed als onafhankelijk te zijn van sponsors. Hiervoor werden de volgende 2 projecten opgezet

 • Workshops

Naaiatelier:

Vanuit het workshop project is er onder andere een naaiatelier opgericht. Dit naaiatelier dient als praktijkschool voor de oudste meisjes van Kebene. Op dit moment functioneert het naaiatelier tevens reeds als kleine producent voor een Kenyaanse afnemer die de producten verder verkoopt zowel in Kenia als in Europa.

Handwerk:

Aangezien Kebene een sociale organisatie is en besliste om niet zelf andere producties of handelsactiviteiten verder te verrichten, werden er afspraken gemaakt met derde partijen, zowel In Kenya, België als Nederland. Naast de directe opbrengsten vanuit de productie van het naaiatelier doen deze maatschappijen tevens een jaarlijkse schenking aan Kebene op basis van de wisselwerking die er geweest is voor het vinden en optimaliseren van producten afkomstig uit Kenya en het representeren van deze producten via activiteiten en events door Kebene gevoerd.

Mani- en Pedicure

Sinds het onderbrengen van deze activiteit in de Lodges en Cottages, verhoogde het aantal bezoeken systematisch waardoor deze activiteit evolueerde van kostendekkend naar een klein profit center voor Kebene,

Landbouwproject – Moestuin

Na een moeizame start levert dit project nu systematisch zijn eerste oogsten die benut worden in de keuken van Kebene. Via het moestuin concept beogen we om de productie te intensifiëren zodoende dat we zelf volledig voor onze eigen groeten en fruit kunnen instaan.

De waterput op dit project is toegankelijk voor het brede publiek tegen een kleine vergoeding waardoor deze volledig kostendekkend werd.

5.2.    KOSTEN

In België en Nederland heeft de VZW en Stichting de volgende kosten:  Bankkosten, registraties, verzendkosten, loon en onkostenvergoeding voor de dagelijkse bestuurder.  Meer gedetailleerd overzicht van de uitgaven kan u vinden in bijlage 2 (begroting 2018)

5.3.    FINANCIEEL BELEID

De vzw en stichting voert een financieel beleid met als uitgangspunt dat de huidige beschikbaar fondsen en de toezeggingen minimaal voldoende zijn om de komende twee jaar aan de verplichtingen te kunnen voldoen.

De financiële situatie van de vzw en stichting is volledig openbaar. Het financieel jaarverslag wordt jaarlijks op de website geplaatst.

5.4.    FONDSENWERVING

De kleine stappen in functie van zelfredzaamheid in Kenya helpen wat, maar toch blijft het ieder jaar weer een uitdaging om de stroom van gelden continu te houden.  Als project is elke steun en betrokkenheid vanuit Nederland en België van groot belang om de structuur en werking van het project te laten doorgroeien.

De VZW blijft samenwerken met kerken, scholen, particulieren en bedrijven. Dit doet de VZW als volgt:

Kerken:

Het delen van ons welzijn met onze hulpbehoevende naasten en verdieping van het geloof door samenwerking in het verspreiden van het Woord.

Scholen:

Het vergroten van bewustzijn bij de kinderen in Nederland en België van het doel en nut van ontwikkelingswerk en hoe simpel het is om met kleine beetjes veel te kunnen verwezenlijken.

Particulieren:

Een relatie in stand houden door middel van directe binding met de kinderen. Dit is van belang voor een zekere continuïteit in de geldstroom.

Bedrijven:

Het uitwerken van projecten waarbij bedrijven maatschappelijk verantwoord kunnen ondernemen. Eventueel met als gevolg dat de VZW een langdurige relatie kan opbouwen met deze bedrijven.

6.    COMMUNICATIE

De vzw en stichting slaagt er al jaren in om met lage kosten donateurs en andere belangstellenden op een aantrekkelijke en heldere manier informatie aan te bieden en hen te betrekken bij haar werk. Dat betekent dat er ook op dit gebied alleen met vrijwilligers en donateurs gewerkt wordt.

Website

De vzw en stichting kiest ervoor om de website zo simpel mogelijk te houden zonder hippe features. De website dient aantrekkelijk te zijn en de juiste informatie te bevatten en is een belangrijk communicatiekanaal voor (potentiële) donateurs en vrijwilligers.

Daarbij is er informatie te vinden over het project, de achtergronden en de kinderen in het tehuis en de begeleid wonen projecten. Het is mogelijk om online donateur te worden.

www.kebene.com

Social media

De vzw en stichting maakt gebruik van Facebook, Twitter en Instagram om haar achterban te bereiken. Via de sociale media promoot de vzw en stichting acties en andere fondsenwervingsactiviteiten. Ook worden er via deze weg foto’s van het project in Kenia gedeeld en wordt maandelijks daar ook de nieuwsbrief gepubliceerd.

In de toekomst zal de vzw en stichting meer op sociale media inzetten voor het project. Donerende bedrijven zullen extra aandacht krijgen indien gewenst en er zal een contentplan worden opgemaakt om zo op een structurele wijze berichten te posten om mensen te blijven boeien en nieuwe mensen aan te trekken

www.facebook.com/kebenechildrenhome   Twitter: @KeBeNe_              Instagram: kebenechildrenhome

Nieuwsbrief

Elke maand verschijnt een digitale nieuwsbrief die aan alle belangstellenden verstuurd wordt per e-mail en tevens op de website en de Facebook-pagina geplaatst wordt.

Informatiemateriaal

Voor het informatiemateriaal dat de vzw en stichting gebruikt wordt, het principe gehanteerd dat alle ontwikkel- en drukkosten zich moeten vertalen in opbrengsten voor het project. De ontwikkelkosten zijn zo goed als nihil, omdat deze vaak zelf worden gedaan of worden gesponsord. De drukkosten worden laag gehouden door een goede afweging te maken tussen het belang en de kosten. Ook wordt er met goedkope online drukkers gewerkt zoals Vistaprint.com.


Waarom KEBENE STEUNEN?

–           Duurzaam resultaat

De vzw en stichting richt zich op de eigen kracht en het aanwezige vermogen van (kans)arme mensen. Loyaliteit en maximale inzet van de lokale bevolking is cruciaal voor het bereiken van een duurzaam resultaat.

–           Werken conform noodzaak

De vzw en stichting richt zich op de bittere noodzaak en onderzoekt altijd zelf of de gevraagde hulp daadwerkelijk nodig is. In Kenia is veel hulp nodig, maar er zijn ook veel problemen met corruptie. Hierdoor is het van belang om te zorgen dat er kritisch wordt gekeken naar welke projecten echt hulp behoeven.

–           Kinderen hebben recht op een toekomst

De mogelijkheid om onderwijs te volgen doorbreekt de vicieuze cirkel van de allerarmsten in Kenia: zonder geld geen onderwijs, zonder onderwijs zo goed als geen kans op werk. Onderwijs biedt kansen, niet alleen voor het kind, maar ook voor zijn of haar familie en voor Kenia zelf.

–           Gedegen opvoeding en betrouwbaar en geschoold personeel

De vzw en stichting zijn ervan overtuigd dat een gedegen opvoeding met duidelijke regels en goede schoolresultaten zorgt dat kinderen een eerlijke kans krijgen op een goede toekomst. Met betrouwbaar en geschoold personeel is het mogelijk om dit doel te bereiken.

–           Elke cent kan verantwoord worden

Een zorgvuldig en verantwoordelijk financieel beleid betekent dat iedere euro te herleiden is, of het nu gaat om schooluniformen of om het bekostigen van medische zorg. De vzw en stichting financiert de middelen om het project te onderhouden en uit te bouwen maar geeft nooit contant geld. Elke cent wordt door de vzw en stichting zelf uitgegeven en er wordt een transparante boekhouding bijgehouden om de besteding van de gelden overzichtelijk te maken voor de sponsoren en de rest van het bestuur van de vzw en stichting.

–           Kleine stappen met goede resultaten

De vzw en stichting laat zien hoe er met weinig middelen positieve resultaten worden geboekt.

–           Duurzaam beleid

Heel onze aanpak kadert binnen een doelstelling om Kebene op een dag autonoom zelf te kunnen laten fungeren zodat het duurzaam kan voortbestaan om kansarme kinderen toch een duurzame toekomst te verstrekken. Het integreren van een reeks projecten en activiteiten in het kader van zelfredzaamheid vormt hier een belangrijk onderdeel van