Duolegaat

Kebene steunen en zo minder erfenisrechten betalen?  Dat kan, dankzij een duolegaat.

Door uw erfenis vast te leggen in een duolegaat, gaat uw bezit naar uw  erfgenamen en het goede doel van uw voorkeur. Met zo’n schenking per testament bevoordeelt u niet alleen uw erfgenamen op het vlak van succesrechten, maar laat u ook een helpende hand achter.

Hoe is de wettelijke regeling?

Wanneer iemand sterft, wordt de erfenis (bezittingen en geld) aan de erfgenamen overgedragen. Dit gebeurt volgens een    aantal wettelijke regels. De erfgenamen zijn ingedeeld in verschillende categorieën en de wet bepaalt wie eerst erft.

De langstlevende echtgenoot, de kinderen (klein- en achterkleinkinderen) en de ouders zijn erfgenamen in rechte lijn. Zij hebben voorrang op de andere erfgenamen (broers en zussen, neven en nichten, ooms en tantes). Zij erven alleen als er geen afstammelingen in rechte lijn zijn. Zijn er helemaal geen erfgenamen en is er geen testament, dan krijgt de Staat de nalatenschap.

Over welk deel van uw erfenis mag u vrij beschikken?

De erfgenamen in rechte lijn hebben een wettelijk voorbehouden deel. Ze kunnen dus niet volledig onterfd worden. Met de rest kunt u doen wat u wenst door bijvoorbeeld een testament op te maken. Op die manier kunt u familieleden, vrienden en kennissen bevoordelen.

Het zit het met successierechten?

Successierechten zijn belastingen op erfenissen. Iedereen die erft moet erfenisrechten betalen. De tarieven van de erfenisrechten zijn progressief opgebouwd: hoe groter het bedrag van de nalatenschap, hoe hoger het tarief.

De verwantschap speelt ook een rol: erfgenamen in rechte lijn betalen het minst (3% tot 27%). Andere familieleden (broers en zussen, neven en nichten, ooms en tantes) en personen die geen familieband hebben, betalen het meest (van 30% tot 65%)

U verdeelt uw vermogen liever anders.. Dat kan, met een testament.

Een deel van de nalatenschap is altijd voorbehouden voor de partner en de kinderen, de zogenaamde ‘reservataire’ erfgenamen. Hebt u geen erfgenamen of wenst u zelf te bepalen welke familieleden, vrienden of organisaties wat krijgen, dan kan dat via een legaat.  Een legaat is een schenking van roerende en/of roerende goederen per testament. Bij het opstellen van een testament raadpleegt u best een notaris.

…en wenst u de successierechten te verminderen? Ook dat is mogelijk, met een duolegaat!

Vooral bij erflatingen vanaf de tweede categorie houdt de staat grote delen van de erfenis af door successierechten te heffen.

Soms blijft na afhouding van die belasting slechts 35% van het vermogen over voor de begunstigden. Door te kiezen voor een duolegaat kunt u hier     verandering in brengen.  Dankzij een duolegaat kunt u een goed doel steunen, zonder uw eigen familie te kort te doen. Integendeel, voor de erfgenamen kan het een aanzienlijke besparing op de successierechten opleveren!

Een duolegaat is vooral gunstig voor nalatenschappen zonder erfgenamen in recht lijn (hoge successierechten) of voor grote nalatenschappen (meer dan 250.000€) met directe erfgenamen (hoge successierechten).

Meer weten?

Koen Heyrman – 0475/78.31.47 – koen@kebene.com