Missie, Visie & Aanpak

Wij zien het als onze missie om deze, door de Keniaanse Overheid toegewezen, kansarme kinderen een liefdevolle en goede opvang te bieden, hen een duurzame opvoeding en opleiding te geven en hen bij volwassenheid te begeleiden in de integratie in de Keniaanse maatschappij, zodat zij vanaf dan autonoom en ondernemend hun eigen kansen waar kunnen maken in Kenia.

Liefdevol kinderen opvangen in een kosmopolitisch geheel, maar met behoud en respect voor de Keniaanse cultuur en haar normen, evenals met respect voor eenieders eigen religie en overtuiging.

HISTORIEK

Hoewel Kenia economisch meer ontwikkeld is dan veel andere Afrikaanse landen, heerst er door een sterk gepolariseerde rijkdom nog steeds veel armoede en ellende. Onderwijs in Kenia is gratis maar niet altijd bereikbaar voor alle kinderen en vaak ondermaats. Ouders kiezen er vaak voor om het kind thuis te houden om mee te helpen in de huishouding, op het land, of zelfs om op straat te sturen om te bedelen of te stelen.

Naast deze economisch achtergestelde kinderen telt Kenia naar schatting bijna 2 miljoen weeskinderen. Kinderen zonder geboortebewijs, kinderen die het slachtoffer zijn van misbruik, geweld of verwaarlozing, en kinderen die getroffen zijn door HIV/aids.

Pasci Princen (België) wilde daar wat aan doen en hebben hiervoor in 2007 het “KEBENE CHILDREN’S HOME” opgericht, een kleinschalig 4de pijlerproject dat straat- en weeskinderen opvangt in Diani Beach, bij Mombasa aan de Zuidkust van Kenia. Het project werd KEBENE genoemd. Kebene staat voor Ke (Kenya) Be (België) en Ne (Nederland).AANPAK

De leeftijdgrens voor opvang van kinderen in een opvangtehuis is vanuit de Keniaanse wetgeving gelimiteerd tot 15 jaar. Doordat kinderen wanneer zij naar het opvangtehuis komen vaak een leerachterstand of -moeilijkheden hebben, halen de meeste tegen deze leeftijd slechts een diploma van lager onderwijs zonder enige praktische opleiding. Hierdoor zijn zij dan voor het autonome Keniaanse leven nog steeds kansarm. Aangezien wij voor onze jongeren echter een duurzame opvoeding nastreven met als doel een herintegratie in de Keniaanse maatschappij, zien wij het als onze taak om naast het opvangtehuis tot 15 jaar ook nog verdere opvang, begeleiding en praktijkgerichte opleiding te voorzien, totdat zij klaar zijn of de wil uiten om autonoom het Keniaanse leven in te stappen. KEBENE CHILDREN’S HOME werd opgericht en groeide uit dankzij de financiële ondersteuning en medewerking van talrijke sociaal bewuste sympathisanten. Hierdoor is het opvangtehuis hoofdzakelijk afhankelijk van externe financiering. Om enerzijds het duurzaam voortbestaan van het opvangtehuis te verzekeren en anderzijds een cultuur van ondernemerschap te integreren in de opvoeding van de kinderen, beogen we structuren en activiteiten te ontwikkelen die zowel het opvangtehuis op termijn een graad van financiële autonomie zullen verlenen alsook kansen bieden aan opgroeiende jongeren voor praktijkgerichte opleiding en werkgelegenheid voor sommige uitstromende jongvolwassenen.

Lokale werking en sociale integratie

Om een goede integratie en sociale banden te hebben en te behouden met de directe omgeving, wordt de directe zorg, opvoeding en opleiding van de kinderen, alsook het onderhoud van de infrastructuur gedaan door Keniaanse werknemers of contractanten, afkomstig uit de onmiddellijke omgeving. Het vrijwilligerswerk beperkt zich tot een bijkomende ondersteuning van de lokale werking zodat het kwaliteitsniveau stijgt, zowel wat de zorg, opleiding als de uitbouw van verdere infrastructuur betreft. In Kebene staat er dagelijks een team van lokale medewerkers klaar dat de kinderen opvangt, begeleidt en de nodige liefde en warmte geeft. De kinderen gaan naar verschillende lokale private scholen waardoor zij een goede binding houden met de lokale omgeving. Kebene neemt geregeld deel aan lokale evenementen, sportwedstrijden ed. voor hun sociale contacten op diverse vlakken. Naast impact voor het welzijn van de aan ons toegewezen kinderen, beogen wij ook via de aanverwante activiteiten duurzame impact te genereren voor de directe omgeving. Dit doen we door onze infrastructuur te laten bouwen en onderhouden door lokale vakmensen wat niet alleen de werkgelegenheid ten goede komt maar ook kansen biedt aan uitstromende jongeren voor een eerste job. Geregeld worden activiteiten georganiseerd om onze kinderen minderbedeelde uit hun directe omgeving bij te staan door ondersteuning met overschotten vanuit Kebene.

Economisch en ecologisch

Om een optimaal en duurzaam rendement te genereren uit de fondsen en medewerking die aan ons verleend worden, beogen we om met een kleine, vlakke organisatie te werken waarbij elkeen direct betrokken is met de kinderen. Hierdoor worden de overhead kosten tot een minimum beperkt. Elke uitgave wordt afgewogen ten opzichte van zijn rendement in functie van ons beleidsplan en budget: – Concreet en praktisch; – Directe, maar duurzame resultaten; – Geen overheadkosten in verband met vrijwilligers; – Lage overheadkosten personeel in Kenia (salaris volgens de regels van de Keniaanse kinderbescherming); – Samenwerking met lokale bevolking of partijen; – Balans tussen idealisme en realisme. (Keniaanse normen liggen een stuk lager dan de westerse); Voorbeeld: nieuwe infrastructuur of herstellingen laten we bouwen door lokale vakmensen en met een maximum aan lokale materialen met minimale ecologische footprint. De levensduur van deze gebouwen is hierdoor misschien wel korter en het onderhoud intensiever, maar de bouwkost is ook een stuk lager en het intensievere onderhoud verleent een permanente stroom aan lokale werkgelegenheid wat de sociale integratie van Kebene dan weer ten goede komt. Opvolging en controle  van de werven wordt gedaan door het bestuur, ondersteund door vrijwilligers met expertise in dit vakgebied.